23 februari 2021

Betrokken notaris / boedelnotaris / partijnotaris en het boedelregister

In het boedelregister kan een ‘betrokken notaris’ of een ‘boedelnotaris’ staan ingeschreven. Wat is het verschil?

Stel u krijgt nog geld van iemand maar diegene is overleden. Of uw stiefouder is overleden en daarmee is uw aandeel in de erfenis van uw vader of moeder opeisbaar. Een goede eerste stap is om naar de rechtbank te bellen (waar degene die is overleden woonde) en te vragen naar het boedelregister. In het boedelregister staat of erfgenamen de erfenis hebben aanvaard of verworpen en gegevens van de ‘betrokken notaris’ of de ‘boedel notaris’. Het opvragen van deze informatie is gratis.

Betrokken notaris

Een ‘betrokken notaris’ is, zoals het woord al aangeeft, een notaris die betrokken is (geweest) bij de nalatenschap. Bijvoorbeeld omdat hij/zij heeft uitgezocht wie de erfgenamen zijn of een verklaring van erfrecht heeft gemaakt. Als u een belang heeft bij die informatie (bijvoorbeeld omdat u nog geld krijgt van de overledene), dan kunt u contact opnemen met deze notaris, hij/zij is dan verplicht informatie te geven.

Boedelnotaris

Een boedelnotaris wordt, als de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) is aanvaard, aangewezen door een erfgenaam of een door de rechtbank benoemde vereffenaar.

Deze notaris ‘regisseert’ de boedelafwikkeling. U kunt bij de boedelnotaris uw vordering indienen als schuldeiser of als u een legaat hebt gekregen. Bij deze notaris kunt u de boedelbeschrijving bekijken, de lijst van betwiste of erkende vorderingen, de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording. Oftewel, alle informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of u uw vordering betaald krijgt. Daarnaast kan de boedelnotaris de erfgenamen voorlichten over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis en kan deze notaris proberen geschillen op te lossen.

Partijnotaris

Een notaris kan ook optreden als ‘partijnotaris’. Die rol is vergelijkbaar met een advocaat, het is een partijdige adviseur. Het hof Amsterdam heeft in een klachtprocedure aangegeven dat een partijnotaris de belangen van zijn opdrachtgevers (in dit geval twee van de vier erfgenamen) behartigt en niet ook de belangen van de andere erfgenamen. De notaris had in deze zaak de ander erfgenamen gewezen op de mogelijkheid aanspraak te maken op hun (aanvullende) legitieme portie. Daar is hij volgens het hof als partijnotaris niet toe verplicht. Sterker nog, hij heeft mogelijk zijn opdrachtgevers daarmee benadeeld.

Als u in een erfrechtzaak te maken krijgt met een notaris dan is het dus heel belangrijk om goed te informeren met wat voor soort notaris u te maken heeft. Als het een partijnotaris is, dan kijkt de notaris niet naar uw belangen.

Geen informatie in het boedelregister

Het kan gebeuren dat er nog niets is ingeschreven in het boedelregister. Dat kan betekenen dat de erfgenamen nog geen keuze hebben gemaakt of er nog geen notaris ‘betrokken’ is.

Als degene om wie het gaat recent is overleden, dan is het nuttig om regelmatig te informeren of er al iets geregistreerd is.

Als iemand al langer geleden is overleden, dan zou u als schuldeiser kunnen overwegen om een vereffenaar te laten benoemen. Voor advies kunt u contact opnemen met Maya Perfors via 071-5163617 of m.perfors@lgga.nl.

Dit artikel werd eerder in verkorte vorm gepubliceerd op www.vean.nl, de website van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

Auteur
Mr. M. (Maya) Perfors

Advocaat

Bel Maya Perfors