18 januari 2021

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 1 januari 2021 is het “Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming” in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab), die bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever de compensatie van de transitievergoeding voor haar werknemers regelt.

Als werknemers worden ontslagen omdat het bedrijf stopt, is de werkgever – behalve bij faillissement – een transitievergoeding aan de werknemers verschuldigd. Voornamelijk voor kleine ondernemingen kan dit een zware financiële last zijn. Een ondernemer die met pensioen wil gaan maar geen bedrijfsopvolging heeft, zal bijvoorbeeld niet eenvoudig de transitievergoeding van meerdere werknemers kunnen ophoesten. De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door pensionering, ziekte of overlijden gedwongen zijn hun onderneming te staken, het privévermogen moeten aanwenden om een transitievergoeding te betalen. Met de nieuwe regeling kunnen zij bij het UWV een compensatie aanvragen.

Voorwaarden voor compensatie

Voor de compensatie gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • Het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Het moet gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers).
  • De compensatie wordt verstrekt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werkgever, vanwege overlijden, of dusdanig ziek zijn dat hij zijn werkzaamheden als werkgever redelijkerwijs niet kan voortzetten.
  • Een transitievergoeding kan alleen worden gecompenseerd indien deze verschuldigd was in verband met eindigen van een arbeidsovereenkomst in een bepaalde periode.

Periode van compensatie

De werkgever kan gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. De compensatie kan worden verstrekt voor de transitievergoeding die verschuldigd was:

  • Voor arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd in de zes maanden voorafgaand aan het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter;
  • Voor arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd in de periode van negen maanden ná de verleende ontslagvergunning door het UWV of ontbinding.

Als werkgever kun je dus over een langere periode meerdere keren een compensatie-aanvraag indienen. De financiële lasten als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoeding worden hierdoor beperkt.

De regeling is per 1 januari 2021 in werking getreden en ziet momenteel alleen nog op de transitievergoeding die vanaf dat moment daadwerkelijk is uitbetaald wegens pensioneren of overlijden van de werkgever. Het besluit heeft geen terugwerkende kracht.

Ziekte

Het onderdeel van de compensatieregeling dat ziet op ‘ziekte of gebreken van de werkgever’ is nog niet in werking getreden. De regeling op dit punt is uitgesteld tot een nog onbekende datum. Dat heeft te maken met de onduidelijkheden die nog bestaan over de precieze invulling van de beoordelingscriteria.

Bij dit onderdeel moet worden gekeken of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten. Hier zal tevens geen sprake zijn van “terugwerkende kracht” omdat anders achteraf de mate van ziekte in verhouding tot de werkzaamheden moet vaststellen. Dat is volgens het UWV niet toetsbaar.

Denk vooruit

Besluit Compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming is momenteel vooral interessant voor kleine werkgevers die de AOW-gerechtigde leeftijd (bijna) bereiken. Wanneer bijvoorbeeld wegens de impact van COVID-19 wordt getwijfeld over bedrijfsbeëindiging, kan deze nieuwe regeling mogelijk een uitkomst bieden. Over de nieuwe ontwikkelingen van de regeling op het gebied van ziekte, informeren we u uiteraard zodra daar meer over bekend is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wab of Compensatie transitievergoeding? Neem contact op met Anita Nelis, of een van onze andere specialisten van de sectie Arbeidsrecht. Zij staan u graag te woord.

16 juni 2022

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Bel Anita Nelis