26 februari 2019

Vaststellingsovereenkomst: Niets geregeld is pech gehad

Werkgevers en werknemers sluiten in de praktijk regelmatig een vaststellingsovereenkomst met elkaar als zij hun arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Om er zeker van te zijn dat met deze beëindigingsovereenkomst alle afspraken definitief worden geregeld, wordt hierin ook finale kwijting opgenomen. Hoe zit het dan als je niet letterlijk opneemt dat een bestaand geheimhoudingsbeding of relatiebeding ná beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog altijd moet blijven gelden? Dat was de vraag waar de rechtbank Midden-Nederland zich op 11 januari 2019 over moest buigen.

Arbeidsovereenkomst

Tussen de werkgever en de werknemer bestond een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin een geheimhoudings-, relatie- en boetebeding waren opgenomen. In beide bepalingen was opgenomen dat deze ook van toepassing zijn (gedurende een zekere periode) na beëindiging van het dienstverband.

Op 15 mei 2018 hebben werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten om hun arbeidsovereenkomst te beëindigen. In die vaststellingsovereenkomst zijn een aantal afspraken vastgelegd, zoals wanneer de eindafrekening wordt opgemaakt, wanneer eigendommen van de werkgever moeten worden ingeleverd en dat partijen zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Tot slot is opgenomen dat partijen – behoudens de uitvoering van de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst – niets meer van elkaar te vorderen hebben met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Zij verlenen elkaar finale kwijting.

Geen geheimhoudings-, relatie- en boetebeding in vaststellingsovereenkomst

Duidelijk is dus dat er met geen woord gerept wordt over het geheimhoudings-, relatie- en boetebeding, dat – zoals gebruikelijk – bij uitstek bedoeld is om effect te behouden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook in onderhandelingen die voorafgegaan zijn aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, is tussen partijen geen aandacht besteed aan behoud van de post-contractuele verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

De werkgever vond dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband in strijd handelde met het geheimhoudings- en relatiebeding en vorderde betaling van een boete van de werknemer. De rechtbank Midden-Nederland heeft die vordering afgewezen. Het is niet voldoende dat in de arbeidsovereenkomst stond dat deze verplichtingen na beëindiging van het dienstverband blijven gelden. Als de werkgever het geheimhoudings- en relatiebeding had willen handhaven, dan had hij dat maar moeten zeggen én opnemen in de beëindigingsovereenkomst. Door dat niet te doen, maar wel finale kwijting op te nemen, zijn de rechten van de werkgever komen te vervallen en kon de werknemer zijn werkzaamheden gewoon voortzetten.

Conclusie

De uitspraak van deze rechter staat niet op zichzelf. Ook in eerdere rechtspraak is geoordeeld dat onder een beding tot finale kwijting tevens de bedingen vallen, die weliswaar op basis van de arbeidsovereenkomst (mede) gelden voor de periode na beëindiging van die overeenkomst, maar waarover in een vaststellingsovereenkomst niets is geregeld.

Wees dus gewaarschuwd! Wilt u als werkgever voorkomen dat u geen beroep meer kunt doen op een geheimhoudingsclausule, relatie-/concurrentiebeding of bijbehorende boete, dan moet u ervoor zorgen dat u deze onderwerpen meeneemt in de onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat u in de vaststellingsovereenkomst opneemt dat deze bedingen ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst van kracht blijven. Doet u dat niet, dan heeft u pech en kunt u de werknemer niet meer verwijten dat hij de bedingen schendt. Deze zijn namelijk vervallen als gevolg van het ontbreken van afspraken daarover en de finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij mr. A.I. (Angela) Mekes en andere advocaten van onze sectie arbeidsrecht.

Wij delen graag onze kennis met u. Zodat ook ú uw juridische kennis kunt verdiepen. Daarom bieden wij onze Arbeidsrecht white papers gratis aan. In de white papers worden veel gestelde vragen uitvoerig behandeld.

Auteur
Mr. A.I. (Angela) Mekes

Advocaat

16 juni 2022

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Bel Angela Mekes