18 februari 2021

Weigeren passende functie? Geen transitievergoeding!

Wat als er sprake is van de omgekeerde situatie, wanneer de werknemer een passende functie weigert? De werknemer loopt dan het risico om geen WW-uitkering te krijgen. Het Hof van Den Bosch heeft op 28 januari geoordeeld over het verliezen van het recht op een transitievergoeding van de werknemer.

Herplaatsingsplicht

Een werkgever heeft een inspanningsplicht om de werknemer te trachten te herplaatsen binnen de organisatie. Dat is bekend. Dat een werkgever deze plicht ‘handen en voeten’ moeten geven is ook bekend. Als een werkgever onvoldoende aandacht besteedt aan deze inspanningsverplichting dan kan dat leiden tot ernstig verwijtbaar handelen, zo bleek al eerder uit de jurisprudentie.

Passende functie

Wat als er sprake is van de omgekeerde situatie, wanneer de werknemer een passende functie weigert?

De werknemer loopt dan het risico om geen WW-uitkering te krijgen. Het Hof Den Bosch heeft op 28 januari 2021 echter geoordeeld dat het weigeren van een passende functie ook tot gevolg kan hebben dat de werknemer het recht op een transitievergoeding verliest. Het weigeren van een passende functie moest volgens het Hof worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelen.

Bij de beoordeling of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen dient alleen te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden) als deze invloed hebben op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de werknemer dat tot het ontslag heeft geleid.

In dit geval had de werkneemster twee passende functies geweigerd wegens het ‘niet passend zijn.’ Een derde passende functie werd ook door haar geweigerd vanwege arbeidsongeschiktheid terwijl het ‘enkel’ ging om het accepteren van de functie en niet daadwerkelijk gaan verrichten van arbeid. Het Hof rekent het de werkneemster aan dat zij onvoldoende heeft onderbouwd waarom zij deze functie mocht weigeren en waarom niet van haar kon worden verlangd om in overleg te treden met werkgever om bezwaren te bespreken. Het Hof oordeelt zelfs dat er geen ruimte bestaat op om basis van redelijkheid en billijkheid de transitievergoeding alsnog (deels) toe te kennen.

Toegegeven, het is een heel casuïstische beoordeling. Het weigeren van een passende functie leidt ook niet zonder meer tot ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De uitspraak biedt echter wel meer perspectief voor een werkgever dan eerder werd gedacht.

Tip

Hoe kunt u als werkgever gebruik maken van deze casus tijdens onderhandelingen over een afscheid?

Als een werknemer (herhaaldelijk) een passende functie weigert, dan kunt u als werkgever de werknemer wijzen op het (mogelijk) mislopen van een en op die manier de werknemer overtuigen toch de passende functie te accepteren. Blijft de werknemer zonder goede redenen weigeren, kunt u zich op het standpunt stellen dat er geen recht meer bestaat op een transitievergoeding.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Ingeborg van Dongen, of een van onze andere specialisten van de sectie Arbeidsrecht. Zij staan u graag te woord.

Auteur
Mr. I.N.E.M. (Ingeborg) van Dongen

Advocaat

16 juni 2022

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Bel Ingeborg van Dongen