Cato Blankenstein

Cato werkt sinds februari 2021 bij La Gro Geelkerken, na een kleine zeven jaar werkzaam te zijn geweest bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en heeft in het bijzonder interesse in het ruimtelijke-ordeningsrecht. Cato staat zowel overheden als bedrijven bij in zaken over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving van het omgevingsrecht. Cato heeft een kritische blik en een zorgvuldige aanpak. Haar jarenlange ervaring bij de Raad van State maakt dat zij de kansen en risico's in een zaak goed kan inschatten en afwegen.

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvergunning
 • Handhaving
 • Bestuurs(proces)recht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2013, Universiteit Leiden (Master staats-en bestuursrecht)
 • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 

Recente dossiers

 • Ruimtelijke ordening: bestemmingsplannen, grondexploitatieplannen, Crisis- en herstelwet, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (omgevingsplannen), provinciale omgevingsverordeningen.
 • Omgevingsvergunningen: grootschalige en kleinschalige woningbouw, uitbreiding (agrarisch) bedrijven, kruimelregeling, buitenplans afwijken.
 • Gemeentelijke praktijk: parkeerbeleid, huisvestingsverordening, doelgroepenverordening, permanente bewoning recreatiewoningen, handhaving omgevingsrecht, exploitatievergunningen. 
 • Cursussen Omgevingswet: omgevingsplan en omgevingsvergunning, overgangsrecht Omgevingswet
Contactgegevens
Mr. C.A. (Cato) Blankenstein

Specialist Overheid

Het omgevingsrecht ontvouwt zich om ons heen en heeft vele facetten. Ik vind het mooi te kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving en een optimale benutting van de ruimte voor burgers en bedrijven.
Cato Blankenstein
Advocaat

Artikelen van Cato Blankenstein

08 november 2021
Open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Op 27 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een belangwekkende uitspraak gedaan over het stellen van open normen in de planregels van een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (bestemmingsplan “Retailpark Belvédère”). De Afdeling oordeelt kortgezegd dat wanneer een gemeenteraad zo’n bestemmingsplan vaststelt en daarbij gebruikt maakt van open normen in de planregels, deze open normen voldoende concreet en objectief begrensd moeten zijn. Of de open norm voldoende concreet en objectief is begrensd, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer de aard en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van betekenis kunnen zijn.
26 augustus 2021
Bestuursrechtelijke lasten bij overtreding milieuwetgeving zijn boedelschuld in faillissement
Al geruime tijd is er discussie over de vraag wat de status is van bestuursrechtelijke lasten (een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom), die aan een curator als “overtreder” worden opgelegd, wegens de niet-naleving van milieuwetgeving. Is dit een boedelschuld, een gewone concurrente faillissementsschuld of misschien wel een niet-verifieerbare schuld, die door de curator helemaal niet bij de uitdeling in het faillissement geaccepteerd hoeft te worden? Op 4 juni 2021 heeft de Hoge Raad hierover de knoop doorgehakt: Deze lasten zijn aan te merken als een boedelschuld in het faillissement, waardoor er sneller kans bestaat op betaling daarvan uit het verzamelde faillissementsactief.
03 maart 2022
Flitsbezorging vanuit darkstores is geen detailhandel
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022 is voorlopig geoordeeld dat een flitsbezorgdienst zoals Getir geen detailhandel is als bedoeld in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
07 april 2022
Flitsbezorgdienst Flink mag in Gouda (nog) niet open
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 6 april 2022 heeft de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening van flitsbezorger Flink afgewezen. Totdat het college van B&W van Gouda op het bezwaar beslist heeft, mag Flink in ieder geval niet starten met haar activiteiten in Gouda.
Bel Cato Blankenstein