Cato Blankenstein

Cato werkt is sinds februari 2021 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en heeft in het bijzonder interesse in het ruimtelijke-ordeningsrecht. Cato staat zowel overheden als bedrijven bij in zaken over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast is zij onderdeel van het ESG-team met als focus vergunningen, handhaving, subsidies, stimuleringsmaatregelen en andere overheidsregelingen op het gebied van met name milieu en duurzaamheid. Cato heeft een kritische blik en een zorgvuldige aanpak. Haar jarenlange ervaring bij de Raad van State maakt dat zij de kansen en risico's in een zaak goed kan inschatten en afwegen.

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvergunning
 • Handhaving
 • Bestuurs(proces)recht
 • ESG

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2013, Universiteit Leiden (Master staats-en bestuursrecht)
 • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 

Recente dossiers

 • Ruimtelijke ordening: bestemmingsplannen, grondexploitatieplannen, Crisis- en herstelwet, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (omgevingsplannen), provinciale omgevingsverordeningen.
 • Omgevingsvergunningen: grootschalige en kleinschalige woningbouw, uitbreiding (agrarisch) bedrijven, kruimelregeling, buitenplans afwijken.
 • Gemeentelijke praktijk: parkeerbeleid, huisvestingsverordening, doelgroepenverordening, permanente bewoning recreatiewoningen, handhaving omgevingsrecht, exploitatievergunningen. 
 • Cursussen Omgevingswet: omgevingsplan en omgevingsvergunning, overgangsrecht Omgevingswet
Contactgegevens
Mr. C.A. (Cato) Blankenstein

Specialist Overheid & Environment, Social and Governance (ESG)

Artikelen van Cato Blankenstein

22 maart 2024
Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting
Nederland heeft te kampen met grote woningnood. Tot 2030 moeten er bijna een miljoen woningen worden gebouwd, waarvan twee derde in de categorie betaalbare huur en koop. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting beoogt het Rijk en de provincies uit te rusten met een aantal nieuwe instrumenten om lokaal te sturen op de bouw van betaalbare woningen en de verdeling van woonruimte. Daartoe voorziet het wetsvoorstel in wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
12 maart 2024
Bouwen in het achtererfgebied
Op 7 februari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied. De uitspraak illustreert eens te meer dat het vóór de Omgevingswet knap lastig was om vergunningvrij bouwen op lokaal niveau aan banden te leggen. Hoe werkt het nu onder de Omgevingswet? Dat en meer bespreken we in dit blog!
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
12 januari 2024
Wijziging Huisvestingswet 2014
Per 1 januari 2024 is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd. Met de gewijzigde wet is het onder meer mogelijk geworden voor gemeenten om bij het verlenen van huisvestingsvergunningen vaker voorrang te geven aan personen die een maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. Ook mogen gemeenten huisvestingsvergunningen bij voorrang gaan verlenen aan personen met een vitaal beroep. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om betaalbare nieuwbouwkoopwoningen toe te wijzen met een huisvestingsvergunning. Tot slot mogen regels over woonruimtevoorraadbeheer vanaf nu niet alleen met het oog op het voorkomen van schaarste, maar ook met het oog op behoud van leefbaarheid van de omgeving, worden gesteld. Meer weten? Lees snel verder.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
10 augustus 2022
Flitsbezorging Nijmegen in strijd met het bestemmingsplan, click & collect mag wel
Op 3 augustus 2022 heeft de rechtbank Gelderland een belangwekkende uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van de activiteiten van een flitsbezorgdienst in de gemeente Nijmegen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de bezorgactiviteiten van de flitsbezorgdienst in strijd zijn met het bestemmingsplan, omdat geen sprake is van ‘detailhandel’ zoals gedefinieerd in de planregels. Het bedrijf bood echter ook een click & collect service aan, en was aangesloten bij Too Good to Go. Omdat bij die activiteiten sprake is van levering in de winkel (de klanten komen de boodschappen afhalen), valt dit onder detailhandel en zijn die activiteiten wel toegestaan.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
10 augustus 2022
Ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Een recente uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:2221) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 3 augustus 2022 maakt nog maar eens duidelijk dat het niet eenvoudig is om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken in het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
07 april 2022
Flitsbezorgdienst Flink mag in Gouda (nog) niet open
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 6 april 2022 heeft de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening van flitsbezorger Flink afgewezen. Totdat het college van B&W van Gouda op het bezwaar beslist heeft, mag Flink in ieder geval niet starten met haar activiteiten in Gouda.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
Bel Cato Blankenstein