Cato Blankenstein

Cato werkt is sinds februari 2021 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en heeft in het bijzonder interesse in het ruimtelijke-ordeningsrecht. Cato staat zowel overheden als bedrijven bij in zaken over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast is zij onderdeel van het ESG-team met als focus vergunningen, handhaving, subsidies, stimuleringsmaatregelen en andere overheidsregelingen op het gebied van met name milieu en duurzaamheid. Cato heeft een kritische blik en een zorgvuldige aanpak. Haar jarenlange ervaring bij de Raad van State maakt dat zij de kansen en risico's in een zaak goed kan inschatten en afwegen.

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvergunning
 • Handhaving
 • Bestuurs(proces)recht
 • ESG

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2013, Universiteit Leiden (Master staats-en bestuursrecht)
 • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 

Recente dossiers

 • Ruimtelijke ordening: bestemmingsplannen, grondexploitatieplannen, Crisis- en herstelwet, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (omgevingsplannen), provinciale omgevingsverordeningen.
 • Omgevingsvergunningen: grootschalige en kleinschalige woningbouw, uitbreiding (agrarisch) bedrijven, kruimelregeling, buitenplans afwijken.
 • Gemeentelijke praktijk: parkeerbeleid, huisvestingsverordening, doelgroepenverordening, permanente bewoning recreatiewoningen, handhaving omgevingsrecht, exploitatievergunningen. 
 • Cursussen Omgevingswet: omgevingsplan en omgevingsvergunning, overgangsrecht Omgevingswet
Contactgegevens
Mr. C.A. (Cato) Blankenstein

Specialist Overheid & Environment, Social and Governance (ESG)

Het omgevingsrecht ontvouwt zich om ons heen en heeft vele facetten. Ik vind het mooi te kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving en een optimale benutting van de ruimte voor burgers en bedrijven.
Cato Blankenstein
Advocaat

Artikelen van Cato Blankenstein

12 januari 2024
Wijziging Huisvestingswet 2014
Per 1 januari 2024 is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd. Met de gewijzigde wet is het onder meer mogelijk geworden voor gemeenten om bij het verlenen van huisvestingsvergunningen vaker voorrang te geven aan personen die een maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. Ook mogen gemeenten huisvestingsvergunningen bij voorrang gaan verlenen aan personen met een vitaal beroep. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om betaalbare nieuwbouwkoopwoningen toe te wijzen met een huisvestingsvergunning. Tot slot mogen regels over woonruimtevoorraadbeheer vanaf nu niet alleen met het oog op het voorkomen van schaarste, maar ook met het oog op behoud van leefbaarheid van de omgeving, worden gesteld. Meer weten? Lees snel verder.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
10 augustus 2022
Flitsbezorging Nijmegen in strijd met het bestemmingsplan, click & collect mag wel
Op 3 augustus 2022 heeft de rechtbank Gelderland een belangwekkende uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van de activiteiten van een flitsbezorgdienst in de gemeente Nijmegen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de bezorgactiviteiten van de flitsbezorgdienst in strijd zijn met het bestemmingsplan, omdat geen sprake is van ‘detailhandel’ zoals gedefinieerd in de planregels. Het bedrijf bood echter ook een click & collect service aan, en was aangesloten bij Too Good to Go. Omdat bij die activiteiten sprake is van levering in de winkel (de klanten komen de boodschappen afhalen), valt dit onder detailhandel en zijn die activiteiten wel toegestaan.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
10 augustus 2022
Ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Een recente uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:2221) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 3 augustus 2022 maakt nog maar eens duidelijk dat het niet eenvoudig is om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken in het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
07 april 2022
Flitsbezorgdienst Flink mag in Gouda (nog) niet open
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 6 april 2022 heeft de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening van flitsbezorger Flink afgewezen. Totdat het college van B&W van Gouda op het bezwaar beslist heeft, mag Flink in ieder geval niet starten met haar activiteiten in Gouda.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
03 maart 2022
Flitsbezorging vanuit darkstores is geen detailhandel
In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022 is voorlopig geoordeeld dat een flitsbezorgdienst zoals Getir geen detailhandel is als bedoeld in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
08 november 2021
Open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Op 27 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een belangwekkende uitspraak gedaan over het stellen van open normen in de planregels van een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (bestemmingsplan “Retailpark Belvédère”). De Afdeling oordeelt kortgezegd dat wanneer een gemeenteraad zo’n bestemmingsplan vaststelt en daarbij gebruikt maakt van open normen in de planregels, deze open normen voldoende concreet en objectief begrensd moeten zijn. Of de open norm voldoende concreet en objectief is begrensd, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer de aard en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van betekenis kunnen zijn.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
Bel Cato Blankenstein