Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
19 januari 2018

Aanbestedingsrecht: (voorlopige) gunning van een opdracht

Inschrijvers kunnen in principe een beroep doen op een brief met een voorlopige gunning en een publicatie van een gegunde opdracht op TenderNed.

Inleiding

Voor de bouw van een basisschool was een maximum budget vastgesteld. Omdat de school een aanbestedende dienst is, is de opdracht door middel van een aanbesteding uitgezet.

In de Vraagspecificatie waren de eisen en wensen van de school beschreven. Per criterium konden punten worden behaald. Als niet of niet volledig aan een van de criteria werd voldaan dan zouden geen of minder punten worden toegekend. Gunningscriterium was de economisch meest voordelige aanbieding.

Onderdeel van de procedure was een presentatie van het plan door de verschillende inschrijvers. Bij die gelegenheid heeft een van de inschrijvers aangegeven, dat ze voor het plafondbedrag niet aan alle wensen en eisen uit de vraagspecificatie konden voldoen.

Nadien heeft de school aan alle inschrijvers een brief gezonden, waarin werd aangegeven dat er twee inschrijvingen waren ingediend, waarvan er één meer punten had gekregen dan de ander. Alhoewel de naam van de partij met de hoogste score niet in de betreffende brief vermeld werd, was duidelijk dat de aanbestedende dienst voornemens was om de opdracht te gunnen aan de partij met de hoogste score. Voor het geval de andere inschrijver (met de lagere score) het daar niet mee eens was, werd in die brief aangegeven dat de afgewezen inschrijvers binnen 20 dagen nadien een kort geding aanhangig dienden te maken.

De andere inschrijver heeft geen kort geding aanhangig gemaakt, waarna de aanbestedende dienst op TenderNed gepubliceerd heeft dat de opdracht gegund is aan de partij met de hoogste score. Daags nadien ontvangt de partij met de hoogste score ook een uitnodiging van de aanbestedende dienst om bij de eerste werkgroep bespreking aanwezig te zijn.

Enkele dagen nadien meld de partij aan wie de opdracht gegund is, dat ze de ontbrekende delen in haar aanbieding als meerwerk voor circa 10 à 15% extra kan uitvoeren.

Naar aanleiding daarvan heeft de aanbestedende dienst aan alle gegadigden gemeld dat de aanbesteding werd ingetrokken. De partij aan wie de opdracht gegund is, is vervolgens een kort geding begonnen om de uitvoering van de opdracht door haar af te dwingen.

Procedure

In kort geding stelt de aanbestedende dienst zich op het standpunt dat de partij met de hoogste score ten onrechte is afgeweken van de eisen in de vraagspecificatie (waarmee impliciet ook bedoeld werd dat die partij ongeldig zou hebben ingeschreven).

Dat verweer wordt door de rechter gepasseerd, omdat de rechter constateert dat het was toegestaan om van de vraagspecificatie af te wijken (je kreeg dan minder punten).

De rechter oordeelt vervolgens dat de brief met de scores van de inschrijvers niet anders kan worden opgevat dan als een voorlopige gunning aan de hoogst scorende, omdat duidelijk is welke partij de hoogste score had ook al werd die partij niet met naam genoemd.

Vervolgens oordeelt de rechter dat de partij met de hoogste score mocht vertrouwen op de mededeling op TenderNed dat de opdracht gegund was. Dat die publicatie per ongeluk zou zijn gedaan - zoals de aanbestedende dienst stelde - acht de rechter niet geloofwaardig. Dat lijkt terecht en wordt bevestigd doordat kort nadien ook een startbijeenkomst met de hoogst scorende inschrijver was. Kortom: de aanbestedende dienst kan niet terugkomen op haar mededeling dat de opdracht gegund is.

Naschrift

De school heeft aangegeven de opdracht te zullen laten uitvoeren door de winnaar.

Les

Geef duidelijk aan of je afwijkingen van de Vraagspecificatie toestaat. Zo niet: vermeld duidelijk wat de consequentie is van het niet voldoen (normaal bij een aanbesteding: uitsluiting). Controleer na inschrijving zorgvuldig of de inschrijvers aan alle eisen hebben voldaan. Als sprake is van het niet-voldoen aan eisen waarop uitsluiting staat: nodig die partij dan niet uit voor een vervolg gesprek, geef diens inschrijving dan ook geen score en leg die inschrijving terzijde om verwarring te voorkomen. Meld duidelijk in correspondentie of sprake is van een voornemen tot gunning. Als daarna een opdracht wordt verstrekt, verzend dan de opdrachtbrief tegelijkertijd met de melding van de gunning aan TenderNed.

Contact

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact opnemen met mr. Niek Hoogwout via 0172-503270 of n.hoogwout@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.