4 juli 2017

Bodemzaken weghalen van de bodem? Melden! Anders…

Met ingang van 1 januari 2013 dienen pandhouders en overige derden die geheel of gedeeltelijk recht hebben op een bodemzaak, op grond van artikel 22bis Invorderingswet, melding te doen aan de fiscus van het voornemen hun rechten met betrekking tot een bodemzaak uit te oefenen, dan wel handelingen te verrichten waardoor die zaak de status “bodemzaak” zaak verliest. Na deze melding moet de pandhouder of andere rechthebbende vier weken stilzitten en afwachten zodat de fiscus de gelegenheid heeft om beslag te leggen.

Besluit de fiscus binnen deze termijn geen beslag te leggen, dan stelt hij de pandhouder of andere derde hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wanneer de pandhouder of andere derde geen mededeling doet of zich binnen vier weken toch schuldig maakt aan uitvoering van het voornemen, dan is hij op vordering van de fiscus gehouden om een met bescheiden gestaafde verklaring te doen omtrent de executiewaarde van de bodemzaak. De pandhouder of de andere derde is vervolgens verplicht een bedrag ter hoogte van de betreffende belastingschulden uit de executieopbrengst te voldoen aan de fiscus. Dit bedrag kan onder voorwaarden worden verhaald op de belastingschuldige

Deze meldingsplicht is ingevoerd ten behoeve van de fiscus in reactie op de veelal door banken toegepaste bodemverhuurconstructies. Met deze regeling is de positie van de fiscus in de strijd om bodemzaken aanzienlijk verbeterd. Ondanks dat de regeling al enige tijd is ingevoerd, was er nog weinig rechtspraak over verschenen. Recent zijn enkele uitspraken gepubliceerd, waarin de werking van de regeling zichtbaar wordt. Daar is uit af te leiden dat melding in de praktijk nog weleens achterwege blijft, wat achteraf wezenlijke financiële consequenties voor (bijvoorbeeld) de pandhouder kan hebben. Het is dus zaak als zekerheidsgerechtigde tijdig hierop te anticiperen.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de sectie ondernemingsrecht van La Gro Advocaten via mr. Donald Volleberg via telefoonnummer 0182-518 433 of per e-mail dvolleberg@lagrolaw.nl.