Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
2 februari 2018

Bouwrecht: exoneratie voor schade in de algemene voorwaarden van een adviseur

Als de DNR van toepassing zijn, dan mag een architect of raadgevend ingenieur in principe een beroep doen op een beperking van de aansprakelijkheid in de DNR. Gederfde omzet en gederfde winst komen bij toepasselijkheid van de DNR niet voor vergoeding in aanmerking.

Wat is er aan de hand?

A heeft in opdracht van een recreatieschap drie jaar lang (2011 t/m 2013) het regulier onderhoud uitgevoerd aan het gras, water en de aanwezige sierbeplanting van het schap.

Eind 2013 heeft het recreatieschap de opdracht voor de daarop volgende jaren opnieuw in de markt gezet met een aanbesteding. A wil de opdracht graag voortzetten en wil daarom een inschrijving doen. Om in aanmerking te komen voor gunning moesten inschrijvers, zoals A, een Plan van Aanpak (PvA) indienen.

De inschrijving van de aanbesteding was op 12 december 2013 te 12:00 uur.

Met het oog daarop heeft A (pas) op 10 december 2013, aan het einde van de dag, een adviseur (B) benaderd met de vraag of B een PvA kon opstellen (en daarna de voor het opstellen van het advies benodigde stukken aan B toegezonden).

B zendt vervolgens in de loop van 11 december 2013 een offerte sluitend op € 1.200 aan A, waar A aan het einde van die dag mee instemt. In de offerte verwijst B naar de DNR 2005. In de DNR 2005 is in artikel 14 een beperking/exoneratie van de aansprakelijkheid opgenomen.

B gaat daarna aan de slag en zend in de loop van de avond van 11 december 2013 een concept PvA aan A.

A schrijft op 12 december 2013 om, letterlijk, 5 voor 12 in met het concept PvA van B.

Begin 2014 krijgt A van het recreatieschap bericht dat haar inschrijving ongeldig is verklaard, omdat het door A ingediende PvA niet voldoet aan de door het schap gestelde eisen.

Eind januari 2014 wordt B door A aansprakelijk gesteld voor de door A gestelde schade wegens het missen van de opdracht. B wijst iedere aansprakelijkheid af.

Het geschil

Ruim twee jaar na de ongeldigverklaring door het schap/de aanbestedende dienst, in 2016, begint A een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA).

In die procedure verwijt A aan adviseur B dat deze geen goed advies/plan van aanpak heeft opgesteld en dat A daarom de opdracht niet heeft gewonnen. In de procedure claimt A daarom betaling door B van winstderving tussen € 370.000 en € 500.000 plus kosten.

Vonnis RvA

Omdat A de offerte van B - met verwijzing naar de DNR 2005 - ondertekend heeft, oordeelt de RvA dat de DNR 2005 op de overeenkomst van toepassing zijn.

Vervolgens gaan arbiters na of B toerekenbaar tekort is geschoten. De RvA oordeelt dat het PvA van B op meerdere punten gebrekkig is. Onduidelijk is of de tekortkomingen volledig aan B toe te rekenen zijn, mogelijk heeft A onvoldoende informatie aan B verstrekt. Bovendien heeft A pas op het allerlaatste moment B ingeschakeld. Feit blijft echter dat B ook dan in principe gehouden is om een goed advies/PvA voor A op te stellen.

Ook dan kan B echter een beroep doen op de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 14 DNR. Dat is bestendige rechtspraak. De aansprakelijkheid van B is daardoor beperkt tot de advieskosten van B ad € 1.200.

Omdat A echter alleen maar de door haar beweerdelijk gemiste winst claimt, wordt de vordering van A toch volledig afgewezen. Wel worden de kosten van de procedure tussen partijen verdeeld, omdat B toerekenbaar tekort is geschoten jegens A. Dat is een doekje voor het bloeden voor A, omdat A advieskosten betaald heeft, door het advies van B de opdracht (mogelijk) kwijt is, A een advocaat heeft moeten inschakelen en A ook nog de helft van de proceskosten ad circa € 20.000 voor haar rekening krijgt.

Les

Zorg dat je tijdig op de hoogte bent van mogelijk interessante opdrachten. Neem zo snel mogelijk de eisen en voorwaarden door en stel de voorbereiding niet uit tot het laatste moment, om te voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet of in tijdnood komt.

Als je voor de inschrijving hulp van een derde nodig hebt, schakel die derde dan tijdig in en bespreek met die derde of deze in staat is om aan de gestelde eisen te voldoen. Neem bij voorkeur je eigen algemene voorwaarden op. Als dat niet mogelijk is, probeer er dan voor te zorgen dat de gevolgen van eventuele fouten, inclusief eventuele gevolgschade, bij de derde komen te liggen. Veel opdrachtgevers proberen dat, met wisselend succes.

Als de derde zelf een deel van de stukken voor de inschrijving opstelt, geef die derde dan een voldoende redelijke termijn om dat te kunnen doen. Controleer nadien met de derde of het door de derde opgestelde stuk voldoet aan de eisen. Houdt rekening met extra tijd voor aanpassing van stukken voor de inschrijving. Schrijf tijdig en volledig in.

Houdt rekening met eventuele kosten en de kans op succes voordat je een procedure begint.

Overig

De uitspraak van de RvA is te vinden op de website van de RvA onder nummer 35.738.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingen, architectenrecht, aanneming van werk of bouwrecht?

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Niek Hoogwout. Hij staat u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.