3 september 2018

Compensatie na 2 jaar ziekte

Op 13 juli 2018 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens 2 jaar arbeidsongeschiktheid wordt geregeld.

Met die goedkeuring door de Eerste Kamer krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding als zij die na twee jaar arbeidsongeschiktheid aan een werknemer bij ontslag betalen.

De verwachting is dat de daadwerkelijke compensatie op zijn vroegst pas per 1 april 2020 door werkgevers bij het UWV kan worden aangevraagd.

Er geldt een terugwerkende kracht. Werkgevers die ná 1 juli 2015 aan werknemers die wegens twee jaar ziekte zijn ontslagen een beëindigingsvergoeding hebben betaald, kunnen voor de compensatie in aanmerking komen.

Voor het verkrijgen van de compensatie maakt het niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Ook het sluiten van een beëindigingsovereenkomst geeft toegang tot de compensatie.

Aanvraag compensatie

Bij de aanvraag moet de werkgever de navolgende gegevens aan het UWV verstrekken:

  • arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (zoals de beschikking van het UWV hierover of de beëindigingsovereenkomst waarin dat is vastgelegd);
  • als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
  • loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald (de werkgever kan niet worden gecompenseerd voor een hoger bedrag dan het salaris dat in de twee jaar arbeidsongeschiktheid is doorbetaald; dit zou vooral kunnen spelen indien de werknemer tijdens de twee-jaar-periode al een IVA-uitkering ontvangt);
  • de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen (ook indien een lager bedrag dan de transitievergoeding is betaald door de werkgever, kan dit lagere bedrag als vergoeding worden gecompenseerd; de werkgever behoeft dus niet de (volledige) transitievergoeding te voldoen;
  • bewijs van betaling door werkgever aan werknemer van de vergoeding.

Terugwerkende kracht

Zoals hiervoor vermeld kan de werkgever die ná 1 juli 2015 aan een werknemer een beëindigingsvergoeding heeft betaald, na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor de compensatie in aanmerking komen. De aanvraag moet binnen 6 maanden na het ontslag worden aangevraagd. Die oude zaken kunnen van (waarschijnlijk) 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 (zes maanden) worden ingediend.

Om te zijner tijd de compensatie te krijgen, is van belang dat de werkgever het ziektedossier van de werknemer bewaart. Het gaat dan met name om de aanvraag van de WIA-uitkering alsmede een plan van aanpak, naam van bedrijfsarts etc.

Sturingsinstrument?

De nodige werkgevers hebben al geanticipeerd op de inwerkingtreding van deze regeling.

Nu inwerkingtreding definitief is, is ons advies nog sterker om van de mogelijkheden gebruik te maken.

De regeling geldt, wat ons betreft, als een belangrijk sturingsinstrument.

Veelal zien wij in de praktijk dat werknemers, omdat zij vreesden dat zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid “niets” zouden ontvangen, daardoor werden gemotiveerd om, soms tegen beter weten in, zich toch (deels) arbeidsgeschikt te melden. Soms ontstond daardoor een jojo-effect (na enige tijd valt de werknemer weer uit waardoor het hele traject opnieuw start).

Door in een vroegtijdig stadium met de zieke werknemer te overleggen en hem een beëindigingsvergoeding in het vooruitzicht te stellen indien hij na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt mocht zijn (waarbij natuurlijk wel dient te worden voldaan aan de re-integratie-inspanningen), kan de prikkel bij werknemers om zich (tegen beter weten in) arbeidsgeschikter voor te doen dan dat zij zijn, worden weggenomen. Dat kan veel problemen voorkomen.

Als u in dit soort trajecten wilt worden begeleid (zodat ook niet wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen een loonsanctie door het UWV wordt opgelegd (doorbetaling tijdens derde ziektejaar)) en maximaal van de regeling gebruik kan worden gemaakt, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Zoals bekend geldt dat aan het ontslag van een zieke werknemer de kosten voor de door het UWV te betalen WIA-uitkering worden vertaald in een hogere premie voor werkgevers. Of de uitstroom van de werknemer via de WIA – op langere termijn – voor de werkgever profijtelijk is, valt dus – afhankelijk van de omstandigheden – te betwijfelen. Indien uitstroom via de WIA eigenlijk onvermijdelijk zou moeten zijn, kan de compensatieregeling daarin juist voor werkgevers een hele positieve bijdrage leveren.

Contact

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met mr. Gerard Zuidgeest:
0172- 50 32 35 of gzuidgeest@lagrolaw.nl

Wij delen graag onze kennis met u. Zodat ook ú uw juridische kennis kunt verdiepen. Hierom bieden wij onze white paper Medezeggenschap gratis aan. In de white paper worden veel gestelde vragen uitvoerig behandeld.