12 juni 2018

Deeltijd ontslag = pro rata transitievergoeding?

Met enige regelmaat komt het voor dat de werkgever een werknemer wel 20 uur werk kan aanbieden, maar niet meer 40 uur. De vraag is dan of de hele of de halve transitievergoeding betaald moet worden.

Recent heeft de Rechtbank Oost-Brabant bepaald dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden na verkregen toestemming van het UWV opzegde onder gelijktijdige aanbieding van een parttime arbeidsovereenkomst, aan die werknemer niet de volledige transitievergoeding maar een pro rata transitievergoeding dient te betalen.

Arbeidsrechtelijk is hierop het nodige aan te merken. De wet kent immers geen deeltijdontslag. De arbeidsovereenkomst is volgens de heersende leer één en ondeelbaar. Natuurlijk kan in goed onderling overleg met de werknemer de omvang van de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd, kan de werknemer om vermindering van de arbeidsomvang verzoeken (en onder bijzondere omstandigheden ook om vermeerdering van het aantal arbeidsuren), maar de arbeidsovereenkomst kan alleen in zijn geheel worden opgezegd of ontbonden.

De dogmatiek gaat er dan van uit dat de werkgever bij opzegging de gehele transitievergoeding is verschuldigd, ook als aansluitend om parttime arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. Die lijn wordt ook door een aantal rechtelijke colleges gevolgd, de rechtspraak is dus verdeeld.

De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgesproken.

Een discussie zou kunnen worden voorkomen indien de werkgever in een dergelijk geval niet kiest voor de formele ontslagroute (en dus tot opzegging/ontbinding van de hele arbeidsovereenkomst), maar voor de toepassing van de in de rechtspraak ontwikkelde leer rond de wijziging van een arbeidsovereenkomst.

Indien de werkgever een redelijke grond heeft om tot wijziging van de arbeidsovereenkomst te komen en hij de werknemer een redelijk voorstel doet, is de werknemer gehouden, dat voorstel te aanvaarden, tenzij dat in redelijkheid van de werknemer niet kan worden gevergd.

Desnoods kan de kantonrechter worden verzocht de werknemer op te dragen mee te werken.

Dan zal toekenning van de transitievergoeding niet aan de orde zijn, maar zou hooguit een discussie kunnen ontstaan of het uitblijven van betaling van een compensatiebedrag (bijvoorbeeld de pro rata transitievergoeding) het door de werkgever gedane voorstel niet onredelijk maakt.

Met name in situaties waarbij de werknemer aanspraak zou kunnen maken op een zeer aanzienlijke transitievergoeding, zou deze aanpak de werkgever dus de nodige kosten kunnen besparen.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met mr. Gerard Zuidgeest: 0172- 50 32 34 of gzuidgeest@lagrolaw.nl