26 juli 2018

Patricia Paay krijgt 30.000 euro voor onrechtmatige verspreiding seksvideo

Hoewel tv-persoonlijkheid Patricia Paay een schadevergoeding van € 450.000 had geëist, heeft de rechtbank Amsterdam een immateriële schadevergoeding van € 30.000 toegewezen.

Het geschil

Paay is de rechtszaak tegen GeenStijl en twitteraar EendevangerNL gestart, omdat zij begin vorig jaar de seksvideo van Paay hadden verspreid op het internet.

Paay stelde onder andere dat de film zonder haar toestemming is gepubliceerd op Twitter en GeenStijl.nl. De opgenomen film was louter bedoeld voor privégebruik. Voor Paay is het onbekend hoe de film van haar smartphone in het bezit van anderen is gekomen. Deze mediahype heeft het leven van haar en haar familie volledig op zijn kop gezet en het leed is volgens Paay niet te overzien. Vandaar dat Paay een forse schadevergoedingsclaim heeft gevorderd bij de rechtbank Amsterdam, waarbij zij zowel materiële schade van € 200.000 als immateriële schade van € 250.000 heeft gevorderd. Door de publicatie van de seksvideo op internet zijn een aantal mogelijke opdrachten voor Paay niet doorgegaan en de immateriële schade betreft onder meer het leed dat haar en haar gezin is aangedaan.

Beoordeling van de rechtbank

Volgens de rechtbank gaat het in deze zaak om de botsing van enerzijds het grondrecht van vrijheid van meningsuiting dat GeenStijl en twitteraar EendevangerNL toekomt (artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)) en anderzijds het wettelijk verankerde belang van Paay bij bescherming van haar eer, goede naam en reputatie en de door artikel 8 EVRM beschermde rechten ten aanzien van haar persoonlijke levenssfeer. Om de (rechts)vraag te kunnen beantwoorden welk grondrecht in casu zwaarder weegt, dient met inachtneming van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval een afweging te worden gemaakt.

Volgens de rechtbank is het (verder) verspreiden van (bloot) filmmateriaal zonder dat hiervoor toestemming is gegeven onrechtmatig te achten, omdat dit een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de afgebeelde personen. De rechtbank stelt dan ook dat de vrijheid van meningsuiting van de (verdere) verspreider in dit soort gevallen dient te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ander, in dit geval Paay.

GeenStijl en twitteraar EendevangerNL worden dan ook vanwege hun onrechtmatig handelen jegens Paay (hoofdelijk) veroordeeld tot vergoeding van hun deel in de door Paay gestelde geleden (en te lijden) immateriële schade welke de rechtbank begroot op € 30.000.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met
mr. Nathalie van der Zande via nvanderzande@lagrolaw.nl of via 0172-503250.