5 april 2018

Rechtmatig besluit? Toch een proceskostenveroordeling

Op 4 april jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn ingezet wanneer het gaat om proceskostenveroordelingen.

Tot voornoemde uitspraak was bij de toepassing van een proceskostenveroordeling, als bedoeld in artikel 8:75 Awb, bepalend of het bestreden al dan niet onrechtmatig was. Alleen wanneer de bestuursrechter oordeelde dat een besluit onrechtmatig was, werd een proceskostenveroordeling ten laste van het bestuursorgaan uitgesproken.

De Afdeling vindt het wenselijk om vanaf heden aan te sluiten bij de benadering die door de andere hoogste bestuursrechters wordt gehanteerd. Dit houdt in dat voor het antwoord op de vraag of het bestuursorgaan moet worden veroordeeld in de proceskosten bepalend is of het ingestelde rechtsmiddel al dan niet slaagt. Wie dus succesvol (hoger) beroep instelt tegen een besluit, ook al constateert de bestuursrechter dat het besluit rechtmatig is, krijgt vanaf heden toch een proceskostenvergoeding.

De achterliggende gedachte achter deze nieuwe koers is dat de Afdeling het niet redelijk vindt wanneer een natuurlijk of rechtspersoon succesvol (hoger) beroep instelt, maar toch geen proceskostenvergoeding krijgt. De Afdeling vindt het uit het oogpunt van rechtseenheid belangrijk dat aangesloten wordt bij de rechtspraak van de andere hoogste bestuursrechters.
De Afdeling geeft daarbij nog de kanttekening dat wanneer de wetgever dit onwenselijk vindt, het op de weg van de wetgever ligt de wet hierop aan te passen.

Heeft u vragen over deze nieuwe lijn van de Afdeling? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met mr. Evelien Braad via ebraad@lagrolaw.nl of via 0172-503250.