1 april 2019

Rijbewijsverlenging: lange wachttijd vraagt om een ingreep

Wacht u al een lange tijd op een beslissing van het CBR over de verlenging van uw rijbewijs? Dan is het verstandig om te onderzoeken of het CBR een beslistermijn uit het 'Reglement rijbewijzen' heeft overschreden. Is dat het geval? Dan kunt u het CBR aansporen om binnen een korte termijn alsnog een beslissing te nemen.

Verklaring van rijgeschiktheid

Als u een rijbewijs wilt verlengen dan moet er een verklaring van geschiktheid worden geregistreerd in het rijbewijzenregister. Hiervoor moet u bij het CBR een aanvraag indienen. Bij deze aanvraag moet u een zogenoemde gezondheidsverklaring en in bepaalde gevallen ook een geneeskundig verslag overleggen. Het CBR beslist uiteindelijk of voor u een verklaring van geschiktheid wordt geregistreerd.

'Reglement rijbewijzen'

In het 'Reglement rijbewijzen' (hierna: het Reglement) zijn regels vastgelegd voor het behandelen van zo'n aanvraag om een verklaring van geschiktheid. Zo zijn in het Reglement bindende termijnen vastgelegd waarbinnen het CBR op een aanvraag moet beslissen. In artikel 103, eerste lid, van het Reglement is bijvoorbeeld bepaald dat het CBR uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de gezondheidsverklaring en het geneeskundig verslag moet beslissen. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat uw aanvraag volledig moet zijn.

Ingebrekestelling

De praktijk wijst uit dat het CBR niet altijd binnen de gestelde termijnen beslist. De Algemene wet bestuursrecht geeft in dat geval de mogelijkheid om het CBR in gebreke te stellen. Dit houdt in dat u het CBR schriftelijk laat weten dat niet tijdig op uw aanvraag is beslist. U dient het CBR een termijn van twee weken te geven om alsnog te beslissen. Beslist het CBR niet binnen deze termijn? Dan is het CBR aan u een dwangsom verschuldigd voor iedere dag dat na deze termijn niet op uw aanvraag wordt beslist tot een maximum van € 1.442.

Tot slot

Bent u in afwachting van een beslissing van het CBR op uw aanvraag om een verklaring van geschiktheid en vraagt u zich af of een beslistermijn is overschreden? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling? Neem dan vrijblijvend contact op met Jos Pfeifer via 071-5124443 of per e-mail: j.pfeifer@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.