Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
5 juli 2017

Wet versterking positie curator in werking

Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. Deze wet is een onderdeel van de fraudepijler, een van de drie pijlers van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Het doel van deze fraudepijler is om faillissementsfraude effectiever aan te pakken. Andere onderdelen van deze pijler, de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, zijn al op 1 juli 2016 in werking getreden.

Door middel van de Wet versterking positie curator wordt de informatiepositie van de curator versterkt en wordt de fraudesignalerende taak wettelijk verankerd. De kerntaak van de curator blijft evenwel het beheren en vereffenen van de failliete boedel in het belang van de gezamenlijke crediteuren.

Fraudesignalerende taak
De kern van de wet is dat de fraudesignalerende taak wettelijk wordt vastgelegd. De curator dient voortaan te bezien of sprake is van onregelmatigheden die het faillissement (mede) hebben veroorzaakt, de vereffening van de boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot. Vervolgens moet de curator de rechter-commissaris hierover vertrouwelijk informeren. Indien de curator of de rechter-commissaris dit nodig acht, dient de curator vervolgens hiervan melding of aangifte te doen bij de bevoegde instanties.

Kritiek
Op deze fraudesignalerende taak is gedurende het wetgevingsproces de nodige kritiek geweest. Zo is het maar de vraag of de extra werkzaamheden die uit deze wetgeving voortvloeien, in het belang van de gezamenlijke schuldeisers zullen zijn.

Om die fraudesignalerende taak goed te kunnen uitoefenen zijn ook de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen van de failliet en de huidige en voormalige bestuurders van een gefailleerde rechtspersoon ten opzichte van de curator verduidelijkt en versterkt.

Nieuw artikel
Eén van de nieuwe bepalingen in dat kader is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat een accountant en ieder ander die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.

Verslag
In de wet is opgenomen dat de minister binnen vier jaar na inwerkingtreding van de wet een verslag dient op te maken over de doeltreffendheid en effecten ervan in de praktijk. De praktijk zal uitwijzen of de wet het beoogde succes heeft.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de sectie ondernemingsrecht van La Gro Advocaten via mr. Donald Volleberg via telefoonnummer 0182-518 433 of per e-mail dvolleberg@lagrolaw.nl.