Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Privacy: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Aan welke verplichtingen moet uw organisatie voldoen?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sindsdien geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Nu de AVG van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Bovendien wordt nog meer nadruk gelegd op compliance omdat de boetemogelijkheden worden verruimd naar € 10 miljoen (2% van de wereldwijde jaaromzet) of € 20 miljoen (4% van de wereldwijde jaaromzet).

Deze verplichtingen zijn ook zeker voor uw organisatie van belang.

 

Neem contact op met

mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Focusteam Privacy

0172-503250 / 06 - 17376742

Actueel

14 juni 2021 | Actueel

Merk ‘Impossible Burger’ niet nietig verklaard

Er komen steeds meer plantaardige alternatieven voor vlees op de markt en soms leidt dit tot een geschil om een merk te beschermen, zoals tussen Nestlé en Impossible Foods. Impossible Foods heeft in 2018 haar Impossible Burger op de markt gebracht. Nestlé kwam later op de markt met de Incredible Burger. Impossible Foods is van mening dat Nestlé met de Incredible Burger inbreuk maakt op haar woordmerk Impossible Burger en heeft de rechtbank verzocht dit te verbieden. Maar gaat de rechtbank hier ook in mee?

Lees meer
29 juni 2021 | Workshop

Webinar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Op dinsdag 29 juni organiseert La Gro Geelkerken een webinar aanbestedingsrecht. Tijdens dit webinar bespreken onze specialisten de laatste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder omtrent rechtsbescherming. Wat zijn de rechten van inschrijvers als zij het niet eens zijn met de gang van zaken in een aanbestedingsprocedure? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de aanbestedende dienst? Er wordt onder andere stilgestaan bij het voorstel van staatssecretaris Keijzer voor het verbeteren van rechtsbescherming bij aanbesteden. Ook wordt ingegaan op diverse recente uitspraken omtrent rechtsbescherming en de betekenis daarvan voor uw organisatie.

Lees meer

“Vroegere boetes zijn kinderspel vergeleken met de boetes die nu gelden voor overtreding van de AVG. Organisaties moeten zich dus goed verdiepen in de verplichtingen van deze verordening.”

Benjamin Niemeijer, specialist Privacy

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Compliance check en de nieuwe AVG
In alle organisaties worden in meer of mindere mate persoonsgegeven verwerkt en is de Wet bescherming persoonsgegevens en straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming/Uitvoeringswet van toepassing. La Gro begeleidt bedrijven bij de juiste keuze en integratie van de huidige en nieuwe wetgeving. Daarnaast kan gezamenlijk worden bekeken of er betere oplossingen mogelijk zijn om uw organisatie vooruit te helpen zodat privacy geen belemmering is maar een oplossing.

2
Procedures
La Gro staat bedrijven en privé personen bij in procedures over privacy vraagstukken. Gedacht kan worden aan het aanvechten van maatregelen opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder, maar ook aan procedures waar het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
3
Advies en contracten
Voordat u een nieuw project begint, is het vaak, met name waar het gaat om privacy vraagstukken, van belang dat u van te voren helder en duidelijk voor ogen heeft aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen. Mogen bepaalde gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven? Onder welke voorwaarden mag u uw e-mail en agenda applicatie verplaatsen naar de cloud? Allemaal vragen die vooraf vanuit privacywetgeving beantwoord dienen te worden en waarbij wij u kunnen assisteren.
4
Datalekken
Heeft u een e-mail met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden? Is de telefoon van uw medewerker kwijt? Zijn uw IT-systemen gegijzeld of zijn bestanden verloren gegaan? Vragen die beantwoord moeten kunnen worden indien uw organisatie een datalek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. La Gro kan u adviseren bij de te nemen keuzes en maatregelen.