Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Financiële gevolgen Corona-crisis

Veel sectoren zullen door de verstrekkende maatregelen worden geraakt. Financiële verplichtingen van bedrijven lopen door terwijl de bedrijfsvoering (al dan niet gedwongen) stilligt en de inkomsten daardoor opdrogen. Denk aan verplichtingen tegenover werknemers, leveranciers en financiers. Ons specialistische team staat klaar om financiers en ondernemers bij te staan, bijvoorbeeld bij het doen van een beroep op een van de nieuwe economische maatregelen van het kabinet. Belt u ons, ook als u (nog) niet zeker weet of wij iets voor u kunnen betekenen. Hieronder een aantal maatregelen die de overheid doet om ondernemers tegemoet te komen in deze periode en een greep uit onze dienstverlening.

Webinar: Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis

Veel bedrijven, groot en klein, komen als gevolg van de coronacrisis vroeg of laat in liquiditeitsproblemen. De experts van Maasdael Corporate Finance en La Gro Geelkerken bespreken welke mogelijkheden er zijn om deze moeilijke tijden succesvol door te komen en gaan in op uw vragen. Kijk de webinar terug via onderstaande link.

Webinar: Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis

Uw contractspartij komt de verplichtingen niet na

Wanneer uw contractspartij de verplichtingen die men tegenover u heeft niet kan nakomen, is er voldoende reden om uw positie te evalueren. Mocht u de relatie willen verbreken, dan dient dat op een (juridisch) zorgvuldige wijze te gebeuren. Mocht u de relatie willen voortzetten, dan zou u daaraan voorwaarden kunnen verbinden om uw positie niet (verder) te laten verslechteren. Zo kunt u om aanvullende garanties of zekerheden verzoeken en kunnen eerder verkregen zekerheden worden beoordeeld op geldigheid.

Bent u financier?

Bent u financier, dan kan het ook in uw belang zijn dat uw kredietnemers worden geholpen. Daarmee worden zij in staat gesteld om, op langere termijn, de verplichtingen (alsnog) na te komen. Van belang hierbij is dat ook in de kerngezonde bedrijven door de gevolgen van de Corona-crisis (kunnen) worden getroffen. Als financier kunt uw kredietnemers helpen door verstrekking van een (tijdelijk) overbruggingskrediet of een herstructurering/wijziging van bestaande financieringen. Gedacht kan ook worden aan het aantrekken van (nieuw) risicodragend kapitaal.

Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren, onderhandelen en procederen voor ondernemers en professionele financiers op verschillende terreinen. Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met partijen die op andere terreinen iets voor u kunnen betekenen, zoals betrouwbare financiële adviseurs.

Zelf in financiële problemen?

Veel ondernemingen kunnen als gevolg van de overheidsmaatregelen in liquiditeitsproblemen komen. Daardoor kunnen zij niet meer tijdig of volledig voldoen aan hun verplichtingen jegens leveranciers of financiers. Het mogelijke gevolg daarvan is dat leveranciers en financiers rechtsmaatregelen treffen en/of aanvullende zekerheden verzoeken. Ook financieringsvoorwaarden kunnen verslechteren.

Fiscaal uitstel van betaling

Vast staat dat de corona-crisis ingrijpende economische gevolgen zal hebben. Wij kunnen helpen.

Heeft u vragen over financiering en zekerheden? Neem telefonisch contact op met Panc van Kooij via +31 71 512 44 43, of mail p.vankooij@lgga.nl.

Is uw bedrijf in financiële moeilijkheden of heeft u vragen over faillissementen? Neem contact op met Gerben Barendregt via 0182-518433 of g.barendregt@lgga.nl.

Aanvullende financieringsmogelijkheden - BMKB

Uw onderneming kan behoefte hebben aan (tijdelijk) extra krediet. Wij kunnen u daarbij adviseren en bijstaan in eventuele geschillen. Ook het voeren van onderhandelingen kunt u aan ons overlaten.


Binnen ons netwerk kan voor u worden gezocht naar aanvullende financiering en mogelijk kan ook gebruik gemaakt worden van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De minister liet op 12 maart jl. weten dat er een verruiming van deze regeling zal komen. Bij toepassing van de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven en ZZP'ers die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van de corona-crisis en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet.
Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Normaal gesproken betreft het borgstellingskrediet maximaal 50% van het krediet dat de bank verstrekt. De borgstelling van de overheid bedraagt dan 90% van het borgstellingskrediet. Dus als u EUR 1.000.000,00 leent, bedraagt de borgstelling van de overheid 90% van EUR 500.000,00, dus EUR 450.000,00. Door de borgstelling heeft de bank dus een betere positie en rekent zij veelal ook een lagere rente.
Met de recente verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. In ons eerder voorbeeld is dan een bedrag van EUR 675.000,00 door de overheid gegarandeerd. Dat scheelt dus EUR 225.000,00. Hierdoor kunnen banken dus makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van EUR 1.000.000,00 naar EUR 1.500.000,00.. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en kredieten in rekening-courant met een looptijd tot twee jaar.
In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Dat is het geval als:

  • u starter bent;
  • uw investering zich richt op technologische innovatie;
  • u activiteiten hebt die geraakt worden door de PFAS- en/of stikstofproblematiek.

Welke bedrijven komen niet in aanmerking voor een beroep op de BKMB-regeling?

Dat zijn bedrijven die niet onder definitie van MKB bedrijven vallen. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot EUR 50.000.000,00 of een balanstotaal tot EUR 43.000.000,00. Grotere bedrijven en natuurlijke personen kunnen dus geen beroep doen op de regeling.

Aanvullende financieringsmogelijkheden - GO

Naast de versoepeling van de BMKB zal ook de regeling 'Garantie Ondernemersfinanciering' (GO) worden verruimd. Deze regeling is er voor ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De verruiming die het kabinet heeft voorgesteld is om het garantieplafond van de GO te verhogen van EUR 400.000.000,00 naar EUR 1.500.000.000,00. Met de GO helpt het ministerie van EZ zowel het MKB als ook grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. De maximum garantie per onderneming wordt nu tijdelijk verruimd naar EUR 150.000.000,00 per onderneming.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Vanaf die datum kunnen dergelijke ondernemers met een beroep op deze regeling werkkapitaal bij hun bank vragen.

Fiscaal uitstel van betaling

De minister heeft laten weten dat bedrijven in moeilijkheden in aanmerking kunnen komen voor bijzonder uitstel van betaling (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting). De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de corona-crisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Het aanleveren van bewijsmateriaal is niet meteen nodig. Dat geldt dus ook voor verzuimboetes; daarnaast wordt de invorderingsrente (verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn) en de belastingrente (tijdelijk) verlaagd naar bijna 0%. Ondernemers krijgen dus niet alleen langer de tijd om uitstel van betaling aan te vragen, maar ook worden invorderingsmaatregelen opgeschort.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u door de uitbraak van corona een lagere winst en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.