Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Mogelijkheden voor aannemers in de bouw

De gevolgen van het coronavirus worden steeds groter. Ook de bouwsector zal niet ongeschonden de eindstreep, die op dit moment nog ver weg lijkt, halen. Nu personeel zoveel mogelijk thuis werkt en de aanvoer van materialen vermindert, kunnen bouwprojecten stil komen te liggen en vertraging oplopen. In dit artikel leggen wij uit wat u als aannemer kunt doen indien een bouwproject als gevolg van het coronavirus vertraging oploopt en/of leidt tot extra kosten.

Loop de overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden na

Van belang is dat u nagaat wat in de gesloten overeenkomst is opgenomen. Denkbaar is dat de overeenkomst duidelijkheid biedt over wie het risico van de vertraging en/of kostenverhoging dient te dragen en wat daarvan de gevolgen zijn. Ook is denkbaar dat in de overeenkomst een overmachtsbepaling is opgenomen. Op grond van artikel 6:75 BW is voor een geslaagd beroep op overmacht nodig dat de tekortkoming (i) niet is te wijten aan de schuld van de aannemer en (ii) niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico dient te blijven. De vraag of ten aanzien van vertragingen opgelopen bij bouwprojecten wegens het coronavirus een geslaagd beroep op overmacht kan worden gedaan, is vooralsnog moeilijk te beantwoorden. Dit zal per geval verschillen en afhangen van de specifieke omstandigheden.

Naast de overeenkomst en eventuele andere contractstukken zijn ook de op de overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van belang. In de bouw wordt veelal gebruik gemaakt van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Hierna wordt besproken welke mogelijkheden u heeft op grond van deze algemene voorwaarden.

De UAV 2012 en UAV-GC 2005

Termijnverlenging

Wanneer een bouwproject als gevolg van het coronavirus vertraging oploopt, bestaat de mogelijkheid de opdrachtgever te verzoeken om termijnverlenging (paragraaf 8 lid 4 UAV 2012). De aannemer dient dit verzoek ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn in te dienen. Op grond van paragraaf 8 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer hoe dan ook recht op verlenging indien sprake is van overmacht. In het geval van lid 5 is geen schriftelijk verzoek om termijnverlenging nodig. Wel dient u als aannemer uw aanspraken op bouwtijdverlenging voldoende concreet te maken; niet volstaan kan worden met de vrij algemene stelling dat vertraging is ontstaan vanwege het coronavirus. In hoeverre u als aannemer recht heeft op termijnverlenging zal wederom afhangen van de omstandigheden van het geval.

Ook de UAV-GC 2005 voorzien in een regeling (paragraaf 44 lid 1 sub a en c) die de aannemer recht geeft op termijnverlenging. De aannemer heeft recht op termijnverlenging indien de vertraging het gevolg is van een wettelijk voorschrift of een onvoorziene omstandigheid.

Wettelijke voorschriften een beschikkingen

Vooralsnog geldt in Nederland enkel het advies om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Het valt echter niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid een verplichting zal stellen die onder andere inhoudt dat werknemers die werkzaam zijn in de bouwsector thuis moeten blijven en niet meer naar het werk mogen. Paragraaf 6 lid 13 UAV 2012 en paragraaf 11 lid 3 UAV-GC 2005 bepalen dat de gevolgen van het naleven van bijzondere voorschriften niet voor rekening van de aannemer komen indien deze niet voorzienbaar waren. In dat geval heeft de aannemer recht op bijbetaling. Of de gevolgen van een mogelijk wettelijk voorschrift, zoals het thuis moeten blijven, voor u als aannemer voorzienbaar waren, hangt af van de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien de overeenkomst is gesloten (ver) voorafgaand aan het uitbreken van het coronavirus, dan is aannemelijk dat zal worden aangenomen dat de gevolgen onvoorzienbaar waren.

Kostenverhogende omstandigheden

Door het coronavirus kunnen bouwproducten niet meer verkrijgbaar zijn of sterk in prijs zijn gestegen. Dat kan leiden tot forse extra kosten voor u als aannemer. Op grond van paragraaf 47 UAV 2012 heeft de aannemer recht op bijbetaling indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen. Daarvan is sprake indien (i) de omstandigheden van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; (ii) de omstandigheden niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend en (iii) de omstandigheden de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. In de rechtspraak wordt in de meeste gevallen aangenomen dat een verhoging van vijf procent ten opzichte van de totale aanneemsom aanzienlijk is. Het voorgaande neemt niet weg dat het daadwerkelijke te hanteren percentage afhangt van alle concrete omstandigheden van het geval.

Voor een beroep op kostenvergoeding door de aannemer is een soortgelijke regeling opgenomen in paragraaf 44 (lid 1 sub a en c) UAV-GC 2005. Dit betreft dezelfde paragraaf zoals besproken in het kader van de termijnverlenging.

Denk vooruit

Aangezien niet met zekerheid kan worden gezegd dat u als aannemer een geslaagd beroep kan doen op (één van) de hiervoor besproken bepalingen, is het verstandig om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Leg de situatie uit en probeer samen tot een redelijke oplossing voor beide partijen te komen. Mocht het gesprek echter niet tot het gewenste resultaat leiden, neem dan contact op onze vastgoedspecialisten.