Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Q&A Werkgevers: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is een maatregel waarmee de overheid meer werkgevers financieel tegemoet wil komen om werkloosheid te voorkomen. Dit noodfonds vervangt de regeling Werktijdverkorting. Het is dus vanaf nu niet meer mogelijk om een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen. Werktijdverkorting kan overigens ook niet meer worden aangevraagd voor situaties die niets met het coronavirus te maken hebben.

Q&A Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Klik op een van de onderstaande vragen om direct naar het antwoord te gaan. Deze lijst zal in de komende periode continu worden geactualiseerd en aangevuld.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

De NOW is een tijdelijke maatregel waarmee de overheid meer werkgevers financieel tegemoet wil komen om werkloosheid te voorkomen. Dit noodfonds vervangt de regeling werktijdverkorting. Het is dus vanaf nu niet meer mogelijk om een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen. Werktijdverkorting kan overigens ook niet meer worden aangevraagd voor situaties die niets met het coronavirus te maken hebben.

Waarom is de regeling werktijdverkorting afgeschaft?

De afgelopen week is door enorm veel bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. De regeling was hierop niet berekend. Omdat de regeling was gekoppeld aan de WW was de vergunningprocedure gecompliceerd en tijdrovend. Om dit te verbeteren, is de regeling werktijdverkorting ingetrokken en is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud hiervoor in de plaats getreden.

Wat houdt de NOW precies in?

Op basis van de NOW kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan eenmaal worden verlengd met 3 maanden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom en wordt gerelateerd aan het omzetverlies. Nog niet helemaal duidelijk is of de compensatie per maand wordt vastgelegd over of over de periode van 3 maanden.

Hoe verschilt de NOW van de regeling werktijdverkorting?

Tussen beide regelingen zit een aantal belangrijke verschillen:

 • Bij de NOW is niet van belang hoeveel uren wel of niet worden gewerkt, maar draait het om het verlies van omzet.
 • De NOW is niet gekoppeld aan de WW; de regeling werktijdverkorting was dat wel. Dat bekent dat de WW-rechten van werknemers bij een beroep op de NOW niet opgesoupeerd worden. Of een werknemer al dan niet een ww-recht toekomt heeft geen effect op de hoogte van de te verkrijgen compensatie.
 • Daarnaast kent de NOW een tegemoetkoming toe tot maximaal 90% van de totale loonsom van de werkgever en de werktijdverkorting tot 70% van het individuele loon van de werknemer die niet werkte.
 • Omdat de NOW niet gekoppeld is aan de WW wordt ook geen rekening gehouden met het maximumdagloon bij de bepaling van de tegemoetkoming. Dit was bij de werktijdverkorting wel het geval.
 • De NOW zou sneller moeten zijn dan de regeling werktijdverkorting.

Moet ik als ik gebruik maak van de NOW zelf nog loon betalen?

Ja, u dient het loon van de werknemers gewoon blijven doorbetalen.

Wat zijn de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de NOW?

De NOW kent de volgende voorwaarden:

 • Er wordt een omzetverlies van minimaal 20% verwacht.
 • Over de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, is het de werkgever niet toegestaan om werknemers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen.
 • Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Maakt het voor de tegemoetkoming op basis van de NOW uit of mijn werknemers werken of niet?

Nee, dat maakt niet uit. Van belang is dat u kunt aantonen minimaal 20% omzetverlies te lijden wegens de uitbraak van het coronavirus.

Hoe wordt de tegemoetkoming in loonkosten bepaald?

De tegemoetkoming op basis van de NOW wordt bepaald aan de hand van het omzetverlies. Ter illustratie:

 • Bij een omzetverlies van 100%, ontvangt u een tegemoetkoming van 90% van de loonsom (de maximale tegemoetkoming).
 • Bij een omzetverlies van 50%, ontvangt u een tegemoetkoming van 45% van de loonsom.
 • Bij een omzetverlies van 25%, ontvangt u een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming (niet bij het voorschot dat door het UWV wordt betaald) vindt nog een correctie plaats, indien sprake is geweest van een daling van de loonsom. Onduidelijkheid is nog hoe dat wordt uitgewerkt.

Hoe onderbouw ik mijn verlies in omzet?

Het is nog niet duidelijk welke gegevens u precies dient aan te leveren bij de aanvraag om te onderbouwen wat het percentage aan omzetverlies is. Wel staat vast dat voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming een accountantsverklaring vereist is.

Geldt de NOW ook voor werknemers die niet in vaste dienst zijn?

Ja, ook voor de loonkosten van werknemers met een flexibel dienstverband kan een tegemoetkoming worden verkregen. Daarvoor is wel vereist dat deze werknemers in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten?

Ja, ook voor uitzendkrachten die in dienst zijn van een uitzendbureau kan een aanvraag op basis van de NOW worden gedaan.

Geldt de NOW ook voor oproepkrachten?

Ja, ook het loon dat aan oproepkracht wordt betaald, telt mee bij de berekening van de loonsom en dus ook bij de compensatie.

Wanneer kan ik een aanvraag doen op de NOW?

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoeringsregels voor het noodfonds. Er kan nu nog geen aanvraag worden gedaan. Wij laten u direct weten wanneer dit wel mogelijk is.

Krijg ik direct een tegemoetkoming wanneer ik een aanvraag op basis van de NOW heb gedaan?

Het UWV gaat werkgevers bij voorschot 80% betalen van de te verwachten compensatie. Er komt snel een aanvraagmogelijkheid. Die is er nu nog niet. Achteraf wordt vastgesteld welk omzetverlies er daadwerkelijk is geweest: daarop wordt de definitieve hoogte van de compensatie vastgesteld.

Achteraf kan dus worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en of een nabetaling of terugbetaling dient plaats te vinden.

Wat als ik al een vergunning werktijdverkorting heb gekregen?

Indien de vergunning werktijdverkorting al is verleend, wordt deze vergunning volgens de oude regeling Werktijdverkorting afgehandeld. De looptijd van de vergunning blijft gehandhaafd. Verlenging van de vergunning is niet meer mogelijk. Mocht u willen verlengen, moet u een aanvraag doen op basis van de nieuwe regeling NOW. Hoe de samenloop van de regeling werktijdverkorting en de NOW precies zal verlopen, wordt verder duidelijk gemaakt in de nieuwe regeling. Zodra daarover meer bekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Wat als mijn aanvraag werktijdverkorting is afgewezen?

Dan kunt u gewoon een nieuwe aanvraag doen op grond van de NOW. Hoe en waar u dat kunt doen, is op dit moment nog niet duidelijk. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren.

Wat als ik een vergunning werktijdverkorting heb aangevraagd en hierop is nog niet beslist?

De aanvraag waarop nog niet is beslist, zal worden beschouwd als een aanvraag op basis van de nieuwe regeling. De tegemoetkoming zal ook volgens de NOW worden bepaald en dus worden gekoppeld aan het verlies van omzet. Daarvoor heeft het Ministerie SZW wel extra informatie nodig. Zodra de nieuwe regeling van start gaat, ontvangt u van het Ministerie SZW een bericht over welke aanvullende gegevens u dient aan te leveren.