Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
9 september 2015 | Publicatie
Door: Adriaan Norenburg

Inspectie SZW maakt niet-geanonimiseerde inspectiegegevens asbestonderzoeken openbaar

Op 15 augustus 2014 is de nieuwe Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen van de Inspectie SZW in werking getreden. De beleidsregel is van toepassing op asbestovertredingen die vanaf die datum worden geconstateerd.

Samengevat komt de Beleidsregel erop neer dat als de Inspectie SZW een asbestovertreding meent te hebben geconstateerd, zij actief de (bedrijfs-)gegevens van de vermoedelijke overtreder gedurende vijf (5) jaar op haar website (in sommige gevallen aangevuld met een persbericht) zal publiceren:

a.de naam en vestigingsplaats van de verdachte (rechts-)persoon;
b.de overtreding die men meent te hebben geconstateerd;
c.de datum waarop de overtreding zou zijn geconstateerd;
d.de locatie van de overtreding;
e.of er een boete is opgelegd en/of een stillegging van het werk is bevolen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
f.of tegen de opgelegde boete en/of stillegging beroep is ingesteld dan wel of daartoe nog de mogelijkheid bestaat.

De openbaarmaking van de (niet-geanonimiseerde) inspectieresultaten en de opgelegde sanctie(s) vindt plaats als er volgens de Inspectie SZW sprake is van een zware of ernstige overtreding van in de Beleidsregel limitatief opgesomde asbestbepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Voorbeelden zijn het niet volledig of onjuist in beeld brengen van het aanwezige asbest, het niet volledig of onjuist saneren van asbest, of het onterecht vrijgeven na een eindmeting na afloop van een sanering.
Kenmerk van deze overtredingen is ze gevaar voor blootstelling aan asbest opleveren c.q. laten voortduren en zo doorgaans ernstig gevaar voor de gezondheid van personen kunnen opleveren.

De betrokken onderneming of natuurlijke persoon wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk haar of zijn standpunt ten aanzien van het voornemen tot openbaarmaking aan de Inspectie SZW kenbaar te maken. De Inspectie SZW zal dat schriftelijke standpunt echter niet afwachten alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan.

Tien (10) werkdagen na de mededeling van het voornemen tot openbaarmaking zal zonder meer tot publicatie van de gegevens worden overgegaan. Wel kan de betrokkene haar of zijn commentaar (van maximaal 100 woorden) op de openbaarmaking laten toevoegen aan het bericht op de website van de Inspectie SZW.
Indien sprake is van een groot publiek belang in verband met direct gevaar of direct dreigend gevaar voor de gezondheid en veiligheid van derden kan echter zelfs onmiddellijk na constatering van de overtreding tot het uitgeven van een persbericht worden overgegaan.

De enige manier om publicatie op de website van de Inspectie SZW te verhinderen is het aanspannen van een bestuurlijk kort geding bij de rechtbank, waarin een verbod op openbaarmaking wordt verzocht. Als een dergelijke procedure aanhangig is gemaakt, zal de Inspectie SZW de uitkomst van deze procedure afwachten, alvorens eventueel tot openbaarmaking wordt overgegaan.

Als op enig moment blijkt dat er toch geen sprake was van een zware of ernstige overtreding zoals in de Beleidsregel is bedoeld, dan zal de Inspectie SWZ binnen vijf (5) werkdagen overgaan tot aanpassing van de gegevens op haar website. Een aangepast persbericht hoeft in dat geval niet te worden uitgegeven.

Mocht u geconfronteerd worden met een inspecteur van de Inspectie SZW die stelt dat door u één of meer van de in de Beleidsregel opgesomde bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn overtreden, dan heeft u dus maar zéér kort de tijd om de nodige juridische maatregelen te nemen om publicatie van uw gegevens, en de daaruit voortvloeiende imagoschade, te voorkomen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0348-418780 / 06-51322163 of e-mail anorenburg@lagrolaw.nl.