Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

Incassowerkzaamheden

Het incasseren van onbetaald gebleven facturen kost veel tijd. Tijd die u daardoor niet meer kunt besteden aan uw eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Het uit handen geven van deze incassowerkzaamheden aan La Gro Geelkerken Advocaten levert u tijd en daarmee geld op. La Gro Geelkerken Advocaten heeft een gespecialiseerde incassoafdeling die alle voorkomende werkzaamheden ter incassering van uw vordering(en) verzorgt. Het is gebleken dat het helpt als een advocaat uw debiteur aanschrijft en rechtsmaatregelen in het vooruitzicht stelt bij een weigering om te betalen. Mocht uw debiteur onverhoopt nog steeds niet betalen, dan is “de zaak” al in handen van een advocaat en kan (indien u dit wenst) snel tot rechtsmaatregelen worden overgegaan.

Hieronder treft u algemene informatie over de incassowerkzaamheden van La Gro Geelkerken Advocaten, inclusief de daaraan verbonden kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Nel Twaalfhoven-Van der Hoorn.

Werkzaamheden incassoafdeling

De werkzaamheden van de incassoafdeling worden verricht door ervaren medewerksters en staan onder leiding van terzake gespecialiseerde advocaten en kunnen bestaan uit:

 • het versturen van schriftelijke aanmaningen;
 • bemiddeling in het treffen van een betalingsregeling tussen u en uw debiteur;
 • het bewaken van overeengekomen betalingsregelingen;
 • het opstellen van een incassodagvaarding;
 • het voeren van een incassoprocedure bij de terzake bevoegde rechter binnen Nederland;
 • het laten executeren van een (verstek)vonnis;
 • het laten leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van uw debiteur of onder derden;
 • het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Benodigde gegevens

Om uw vordering correct te incasseren hebben wij een aantal gegevens en (kopieën van) stukken nodig. Ondanks het feit dat wij sommige gegevens pas nodig hebben als wordt overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, beschikken wij graag al bij aanvang over de hieronder vermelde gegevens:

 • kopieën van stukken waaruit de rechtsverhouding tussen u en uw debiteur blijkt, zoals opdrachtbevestigingen, overeenkomsten van opdracht, koopovereenkomsten, lidmaatschappen, etc.;
 • een kopie van de door u gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden;
 • kopieën van de te incasseren facturen met onderliggende specificaties;
 • een opgave van de door u ondernomen mondelinge incassomaatregelen, zoals telefoonnotities;
 • kopieën van de door u verzonden schriftelijke aanmaningen;
 • indien u hiervan op de hoogte bent: het verweer van uw debiteur en de weerlegging daarvan;
 • namen van getuigen die eventueel in een later stadium kunnen worden gehoord.

Als de medewerksters van de incassoafdeling van mening zijn dat uit de van u ontvangen stukken blijkt dat uw zaak meer omvat dan slechts het innen van uw vordering, zal het dossier nader worden bestudeerd door één van onze advocaten. Indien de betreffende advocaat van mening is dat er sprake is van een meeromvattend juridisch geschil, zullen wij u daarover informeren en ontvangt u tevens een kort kosteloos advies over de mogelijkheden en kansen van het voortzetten van rechtsmaatregelen.

Incassotarief

Op basis van een verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten staat het advocaten niet vrij op basis van “no cure-no pay” te werken, tenzij die werkzaamheden de inning van een geldvordering betreffen en er geen sprake is van een diepgaand juridisch geschil (de zogenoemde incassozaken).

Bij La Gro Geelkerken Advocaten is het uitgangspunt bij de berekening van de kosten van de incassowerkzaamheden “no cure-no pay”. Aan u wordt een honorarium berekend dat overeenkomt met een percentage over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag (hoofdsom inclusief rente), te berekenen volgens onderstaande tabel:

 • 15% over de eerste € 4.500,00
 • 10% over het meerdere tot € 11.000,00
 • 8% over het meerdere tot € 22.000,00
 • 5% over het meerdere tot € 66.000,00
 • 3% over het meerdere

Voor onze werkzaamheden ten behoeve van het leggen van conservatoir beslag en het indienen van een faillissementsaanvraag berekenen wij u een vast tarief van € 350,00 exclusief BTW.

Honorarium

Zoals gezegd zijn aan een kort advies over de voortgang van de incassomaatregelen geen kosten verbonden.

Wanneer u, naar aanleiding van dit advies, uitgebreid advies over uw rechtspositie of over andere (mogelijk) te nemen rechtsmaatregelen verlangt, is geen sprake (meer) van een incassozaak en zal aan u het gebruikelijke uurtarief van de advocaat die de zaak voor u in behandeling neemt in rekening worden gebracht.

Ook indien uw debiteur inhoudelijk verweer voert tegen uw vordering en er daardoor inhoudelijk gecorrespondeerd en/of geprocedeerd zal worden, is geen sprake (meer) van een incassozaak en moet de zaak met u worden afgerekend op basis van het uurtarief van de advocaat die de zaak voor u in behandeling neemt. Uiteraard laten wij u steeds vooraf weten wanneer dit het geval is en informeren wij u over de hoogte van dit tarief.

Externe kosten

Tenslotte zullen de externe kosten, zoals (onder andere) kosten van uittreksels, griffierecht en kosten van deurwaarders aan u worden doorberekend.

Verhalen van buitengerechtelijke kosten en proceskosten

Wij zullen proberen de buitengerechtelijke incassokosten zoveel mogelijk op uw debiteur te verhalen. Indien uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen wij conform die voorwaarden vergoeding vorderen van de buitengerechtelijke incassokosten. In de rechtspraktijk worden deze kosten echter zelden geheel toegewezen, maar vaak door de rechter gematigd. Zijn er geen algemene voorwaarden van toepassing, dan vorderen wij op basis van daarvoor opgestelde (wettelijke) richtlijnen vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van een procedure zullen wij de (kanton)rechter verzoeken uw debiteur in de proceskosten te veroordelen. Van de toegewezen gerechtelijke proceskostenveroordeling worden voor zover mogelijk de kosten van derden voldaan.

Afrekening incassozaken

Bij een incassozaak ontvangt u van ons na beëindiging van onze werkzaamheden een declaratie. Op die declaratie wordt het toepasselijke incassotarief en de kosten van derden verrekend met het geïncasseerde bedrag.

Bij andere zaken ontvangt u periodiek een tussentijdse declaratie. Met die tussentijdse declaratie wordt aan u het honorarium over de werkzaamheden in de voorafgaande periode en de tot dan gemaakte kosten van derden in rekening gebracht. Na beëindiging van de zaak c.q. procedure ontvangt u een einddeclaratie waarop het resterende honorarium en kosten wordt verrekend met het geïncasseerde bedrag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze incassowerkzaamheden? Neem contact op via incasso@lgga.nl of telefonisch via 0172-503250.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact