Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Scheiden

U en uw partner hebben besloten of overwegen om uit elkaar te gaan. Dit is vaak een moeilijke en verdrietige beslissing. U heeft allerlei vragen: Wie gaat waar wonen? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Heeft u of uw partner recht op alimentatie? En hoe zit het eigenlijk met het pensioen? Dit zijn natuurlijk allemaal begrijpelijke vragen. Bij de beantwoording van deze en andere vragen heeft u een betrokken deskundige nodig die u kan bijstaan en adviseren. Onze advocaten denken vooruit en helpen u verder.

Bel of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact

Na huwelijk

Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen? Dit betekent dat u ieder recht heeft op de helft van de waarde van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) per peildatum. De peildatum kunt u samen overeenkomen. Lukt dat niet, dan geldt als peildatum de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Erfenissen en schenkingen die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen vallen buiten de gemeenschap. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan bent u in ‘beperkte’ gemeenschap van goederen getrouwd.

Huwelijksvoorwaarden

Als in de huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen dienen de overgespaarde inkomsten jaarlijks te worden verrekend. Vaak is dat niet gebeurd en dan worden alle aanwezige vermogensbestanddelen geacht te zijn ontstaan uit overgespaarde inkomsten en dient er alsnog te worden verrekend.
Als een finaal verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden is overeengekomen, dan houdt dat meestal in dat het vermogen in het geval van echtscheiding moet worden verrekend alsof partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.
De waarde van zaken die u in mede-eigendom heeft (bijv. bankrekening op beider naam, huis) dient bij helfte te worden verdeeld.

Na samenwonen

Voor ongehuwden die uit elkaar gaan geldt niet dat alle bezittingen bij helfte met elkaar gedeeld dienen te worden zoals dat wel geldt voor ex-gehuwden die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn geweest. Uiteraard dient wel de waarde van een huis dat gezamenlijk eigendom is gedeeld te worden naar verhouding van ieders eigendomsdeel. De wettelijke regels die voorschrijven hoe ex-gehuwden bij een echtscheiding het vermogen moeten verdelen of verrekenen gelden niet voor ongehuwden die uit elkaar gaan. Wel is het mogelijk om in een samenlevingscontract afspraken te maken over de wijze waarop vermogen verdeeld of verrekend moet worden als de relatie wordt beëindigd.
Als gehuwden of partners met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, is er op grond van de wet een recht op partneralimentatie. Dit geldt niet voor ongehuwden die uit elkaar gaan. Alleen als de ongehuwden in een samenlevingsovereenkomst een dergelijke partneralimentatieverplichting zijn overeengekomen kan daar aanspraak op worden gemaakt.

Wonen

Bij een scheiding is uw woonsituatie vaak één van de eerste zaken waar u afspraken over maakt. Blijft u nog samen onder één dak wonen of vertrekt u of uw ex-partner? Waar wonen de kinderen? Ook zal er voor de langere termijn moeten worden gekeken wie er in de woning blijft wonen. Zowel voor een huurwoning als een koopwoning zullen er afspraken moeten worden gemaakt.
Na een scheiding zal de huur- of koopwoning vaak aan een van de partners worden toegedeeld. Bij een koopwoning is na scheiding ook verkoop aan derden mogelijk, bijvoorbeeld als u geen van beiden in staat bent de woonlasten volledig te betalen. Beide partners zullen dan een nieuwe woning moeten vinden.
Wanneer een van de echtgenoten de koopwoning overneemt komen daarbij een aantal zaken kijken, zoals de waarde van de woning, de hoogte van de hypotheekschuld en de actuele hypotheekregels.
Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gedurende 2 jaar dat u niet meer samen in een koopwoning woont, de volledige hypotheekrente af te kunnen trekken.

Meer informatie

Wat kan ik verwachten?

Als het niet mogelijk is de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg te regelen, dan wordt een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Een deurwaarder zal een kopie van dit verzoekschrift aan uw ex-partner betekenen, zodat hij/zij officieel op de hoogte is gesteld van het ingediende verzoekschrift. Binnen zes weken na betekening kan een advocaat namens uw echtgenoot/echtgenote een verweerschrift bij de rechtbank indienen of eenmalig vier weken uitstel voor indiening van dat verweerschrift vragen.
Daarna wordt door de rechtbank een mediationaanbod gedaan (partijen wordt de mogelijkheid aangeboden alsnog te proberen via mediation de gevolgen van de echtscheiding te regelen). Wordt het mediationaanbod niet geaccepteerd, dan bepaalt de rechtbank een datum voor een zitting.
Een dergelijke echtscheidingsprocedure kan lang duren, zelfs langer dan een jaar. De mogelijkheid bestaat om voor de periode dat de echtscheidingsprocedure loopt bij de rechtbank voorlopige voorzieningen te vragen. Dit zijn tijdelijke voorzieningen ter zake van partneralimentatie, kinderalimentatie, toevertrouwing/zorg kinderen en gebruik van de echtelijke woning die gelden totdat de echtscheidingsbeschikking is gegeven. Tegen een beschikking voorlopige voorzieningen in geen hoger beroep mogelijk.
U bepaalt het doel, wij denken vooruit!

Pensioen

Op grond van de Wet verevening pensioenrechten na scheiding (WVP) heeft u ieder in beginsel recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Indien binnen twee jaar na de echtscheiding het daartoe bestemde pensioenformulier aan de pensioenuitvoerder wordt gezonden, krijgt u ieder een eigen aanspraak op de pensioenuitvoerder van de ander. Mogelijk heeft u ook nog aanspraken ter zake van bijzonder nabestaandenpensioen, door de ander opgebouwd tijdens het huwelijk. Daarmee wordt bedoeld de uitkering die u ontvangt als uw ex-partner komt te overlijden. In de huwelijksvoorwaarden kunnen andere afspraken zijn opgenomen. Ongehuwde samenlevers die uit elkaar gaan hebben slechts aanspraak op het door de ander opgebouwde partnerpensioen.

Pensioenformulier

Fiscale gevolgen

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen, voorlopige aanslag of aangifte inkomstenbelasting van u of uw ex-partner. Op de site van de Belastingdienst kunt u lezen wat de scheiding voor uw persoonlijke situatie betekent en wat u moet doen. Meer informatie vindt u via onderstaande link

Fiscale gevolgen