Privacy Statement

La Gro Geelkerken Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de aandeelhouders besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn. La Gro Geelkerken Advocaten B.V. is statutair gevestigd in Leiden en houdt kantoor in Leiden, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden.

Disclaimer
Onderstaande informatie is van toepassing op ieder gebruik van onze webpagina www.lagrogeelkerken.nl. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden en onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Hierop is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd.

De website van La Gro Geelkerken heeft een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. La Gro Geelkerken aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de website of van informatie die op de website beschikbaar is.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van La Gro Geelkerken is een ander beleid van toepassing.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders kenbaar gemaakt, is La Gro Geelkerken eigenaar van alle informatie weergegeven op haar website, waaronder begrepen alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) stellen.

Wie is verantwoordelijk?

La Gro Geelkerken is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van cliëntrelatie met La Gro Geelkerken of potentiële cliënten met wie La Gro Geelkerken contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van La Gro Geelkerken;
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van La Gro Geelkerken;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met La Gro Geelkerken of van wie La Gro Geelkerken.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt La Gro Geelkerken?

La Gro Geelkerken verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt of persoonsgegevens die La Gro Geelkerken eventueel heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare register.

De website van La Gro Geelkerken bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. La Gro Geelkerken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is La Gro Geelkerken verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

Doeleinden
La Gro Geelkerken verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst waarin u La Gro Geelkerken een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Het onderhouden van contact met u; uw contactgegevens worden bijgehouden in ons cliëntsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van La Gro Geelkerken;
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging bij bezoek aan onze kantoren door middel van registratie van uw naam en het maken van camerabeelden bij de entree van onze gebouwen. Camerabeelden worden in beginsel na 31 dagen vernietigd;
 • Werving en selectie (sollicitatie).

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
La Gro Geelkerken verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  La Gro Geelkerken gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, commerciële e-mails, en/of uitnodigingen voor seminars en events.

Verwerkers
La Gro Geelkerken schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van La Gro Geelkerken de persoonsgegevens verwerken. La Gro Geelkerken sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

La Gro Geelkerken werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van La Gro Geelkerken, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Voorts worden persoonsgegevens aan derden verstrekt, indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, zoals aan een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van La Gro Geelkerken uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door La Gro Geelkerken ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval noodzakelijk zijn – bij de behandeling van uw dossier door een aldaar gevestigde expert – bij de uitvoering van uw overeenkomst

Bewaartermijn
La Gro Geelkerken bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging
La Gro Geelkerken hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval La Gro Geelkerken gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal La Gro Geelkerken in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten van betrokkenen
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij La Gro Geelkerken aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

La Gro Geelkerken
Prins Bernhardlaan 35
2404 NE Alphen a/d Rijn
Postbus 155, 2400 AD
Telefoon: 0172-503250
E-mail: info@lgga.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. La Gro Geelkerken neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik Social Media
Op de website(s) van La Gro Geelkerken zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. La Gro Geelkerken houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Remarketing

We maken gebruik van remarketing met Google AdWords, LinkedIn, Facebook en Twitter in onze advertenties. Je kunt hiervoor geselecteerd worden indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan jou op andere websites worden getoond op basis van de informatie over jouw eerdere bezoek(en) aan onze website.

Google, LinkedIn, Facebook en Twitter zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie de instellingen voor advertenties van Google en het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.

Vragen of klachten?
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u telefonisch (0172-503250) of schriftelijk (info@lgga.nl) contact opnemen met La Gro Geelkerken.

Wijzigingen in de Privacy Statement
La Gro Geelkerken behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Dit privacy statement is op d.d. 28 mei 2020 herzien.

Cookie declaration Cookiebot