Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen moeten doorgaans voldoen aan strikte procedures. Bij La Gro Geelkerken hebben we een omvangrijke aanbestedingspraktijk met ervaren aanbestedingsrechtadvocaten rondom alle aanbestedingsthema's. Wanneer bent u verplicht om een opdracht aan te besteden en wanneer kunt u een uitzondering maken? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerkingen en één-op-één gunningen? Wat als u meent dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden? Hoe kunt u protest aantekenen? Onze advocaten aanbestedingsrecht kunnen al uw vragen beantwoorden.

Onze aanpak 

Wij treden op voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ons Team Aanbesteding begeleidt de volledige aanbestedingsprocedure. Die begeleiding geeft de aanbesteder de zekerheid dat trajecten correct en soepel verlopen. Bij een aanbesteding spelen zaken als staatssteun en mededinging ook vaak een rol. Daarom werken wij nauw samen met collega’s met andere specialisaties.  

Daarnaast ondersteunen wij ondernemers die willen inschrijven op een aanbesteding, of na een aanbesteding protest willen aantekenen tegen een gunningsvoornemen van een aanbesteding. Dankzij onze ruime ervaring aan beide kanten van de tafel kunnen wij u gericht adviseren over het eventueel starten van een kort geding of een bodemprocedure en/of een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.  

Uw specialist
Pieter van den Oord

Specialist Ondernemingsrecht & Aanbestedingsrecht & Mededinging en staatssteun

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Inrichting van aanbestedingsprocedures

  • Rechtsbescherming aanbestedingsprocedures

  • Compliance aanbestedingsregels

Wij begeleiden het gehele aanbestedingsproces, zodat u de zekerheid heeft dat trajecten correct en soepel verlopen. We adviseren over de inrichting van uw aanbesteding, kijken mee bij het beantwoorden van vragen van inschrijvers in een Nota van Inlichting en begeleiden bij het opstellen van contracten met gegadigden of inschrijvers.

Uiteraard helpen wij ook om zicht te krijgen in de juridische kaders van uitzonderingen op een aanbestedingsplicht. Bijvoorbeeld als u samenwerkt met andere gemeenten, werkt volgens een in-house constructie of een partij het alleenrecht wil geven om voor uw organisatie te werken.  

Als tegen u als aanbestedende dienst een procedure wordt aangespannen staan wij u bij. Dat kan een kort geding procedure zijn, maar ook een bodemprocedure of een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Daarnaast helpen wij inschrijvers die menen dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden. Samen brengen wij in kaart of een gunning rechtmatig is gegaan en welke vervolgstappen u mogelijk kunt nemen. 

Indien gewenst kan ons Team Aanbesteding uw aanbestedingsdocumenten toetsen op relevante wet- en regelgeving. Wij toetsen onder andere of de voorwaarden van een aanbesteding proportioneel zijn, de geschiktheids- en gunningcriteria helder geformuleerd zijn en of een aanbesteding voldoet aan de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit. 

Ook adviseren wij aanbestedende diensten bij het helder formuleren van inkoop- en aanbestedingsbeleid en over toepassing en naleving van het beleid.  

Anderzijds helpen wij inschrijvers die menen dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden. Samen brengen we in kaart of een gunning rechtmatig is gegaan en welke vervolgstappen u mogelijk kunt nemen.  

Denk vooruit in complexe aanbestedingen.
Een aanbesteding is niets meer dan een middel om in een inkoopbehoefte te voorzien. Wij staan u graag bij met raad en daad en zo nodig in rechte om tot een optimaal resultaat te komen.
Pieter van den Oord
Advocaat, Partner

Gerelateerde publicaties

16 oktober 2017
Aanbestedingsrecht: a fairy tale
Derden kunnen klagen over de gang van zaken bij een aanbesteding. Dat recht is echter niet onbeperkt in tijdsduur. Zie artikel 4.15 Aanbestedingswet.
27 juni 2018
Je kunt er chocola van maken: aanneming van werk of overeenkomst van opdracht
Het ene werk is het andere niet: een opdracht aan een architect heet overeenkomst van opdracht, terwijl een opdracht aan een aannemer overeenkomst van aanneming van werk heet. Voor de verplichting van partijen is dat ook van belang.
12 september 2020
Aanbestedingsrecht: wat moet je nou?!
Bij een aanbesteding moet helder zijn welke eisen worden gesteld, hoe wordt getoetst of een inschrijver voldoet aan de eisen en wat het beoogde resultaat is. Achteraf moet aangetoond kunnen worden dat wat van tevoren is bepaald ook daadwerkelijk zo is gebeurd. Dat neemt niet weg dat gegadigden in een zo vroeg mogelijk stadium vragen moeten stellen over mogelijke onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken. Doe je dat niet, dan ben je 'af'.
21 oktober 2019
Aanbestedingsrecht: Crystal clear?
Eisen bij een aanbesteding moeten helder zijn. Op grond van het transparantiebeginsel moeten alle inschrijvers de gestelde eisen op dezelfde wijze (kunnen) uitleggen. Als eisen niet helder of niet eenduidig zijn, moet een aanbesteding over.
13 januari 2020
Tot stand komen van een aannemingsovereenkomst: Ja, ik wil (of toch niet meer)!
Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van een aanbod. Er zijn geen vormvereisten, dus een overeenkomst kan schriftelijk, maar ook mondeling tot stand komen. Bij een mondelinge overeenkomst kan het bewijs van de inhoud, omvang en strekking van de overeenkomst lastiger zijn, dan als de afspraken op schrift staan.
07 mei 2020
Aanbestedingsrecht: het toezicht-criterium in het kader van quasi-inbesteding
In beginsel dient een aanbestedende dienst een overheidsopdracht met een waarde boven de (Europese) drempelwaarden aan te besteden. Het staat een aanbestedende dienst echter vrij om een opdracht door een eigen overheidsdienst te laten uitvoeren. In dat geval is sprake van zuiver inbesteden. Quasi-inbesteden is afgeleid van zuiver inbesteden en houdt in dat een aanbestedende dienst een opdracht gunt aan een verbonden instelling, die een separate rechtspersoon is. In een uitspraak van 31 januari 2020 heeft de rechtbank zich uitgelaten over de vraag of in het betreffende geval is voldaan aan de wettelijke eisen voor quasi-inbesteding en in het bijzonder of is voldaan aan het toezicht-criterium.
Bel: 0172-503250