Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen moeten doorgaans voldoen aan strikte procedures. Bij La Gro Geelkerken hebben we een omvangrijke aanbestedingspraktijk met ervaren aanbestedingsrechtadvocaten rondom alle aanbestedingsthema's. Wanneer bent u verplicht om een opdracht aan te besteden en wanneer kunt u een uitzondering maken? Hoe zit het met publiek-publieke en publiek-private samenwerkingen en één-op-één gunningen? Wat als u meent dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden? Hoe kunt u protest aantekenen? Onze advocaten aanbestedingsrecht kunnen al uw vragen beantwoorden.

Onze aanpak 

Wij treden op voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ons Team Aanbesteding begeleidt de volledige aanbestedingsprocedure. Die begeleiding geeft de aanbesteder de zekerheid dat trajecten correct en soepel verlopen. Bij een aanbesteding spelen zaken als staatssteun en mededinging ook vaak een rol. Daarom werken wij nauw samen met collega’s met andere specialisaties.  

Daarnaast ondersteunen wij ondernemers die willen inschrijven op een aanbesteding, of na een aanbesteding protest willen aantekenen tegen een gunningsvoornemen van een aanbesteding. Dankzij onze ruime ervaring aan beide kanten van de tafel kunnen wij u gericht adviseren over het eventueel starten van een kort geding of een bodemprocedure en/of een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.  

Uw specialist
Niek Hoogwout

Specialist Aanbestedingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Wij begeleiden het gehele aanbestedingsproces, zodat u de zekerheid heeft dat trajecten correct en soepel verlopen. We adviseren over de inrichting van uw aanbesteding, kijken mee bij het beantwoorden van vragen van inschrijvers in een Nota van Inlichting en begeleiden bij het opstellen van contracten met gegadigden of inschrijvers.

Uiteraard helpen wij ook om zicht te krijgen in de juridische kaders van uitzonderingen op een aanbestedingsplicht. Bijvoorbeeld als u samenwerkt met andere gemeenten, werkt volgens een in-house constructie of een partij het alleenrecht wil geven om voor uw organisatie te werken.  

Als tegen u als aanbestedende dienst een procedure wordt aangespannen staan wij u bij. Dat kan een kort geding procedure zijn, maar ook een bodemprocedure of een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Daarnaast helpen wij inschrijvers die menen dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden. Samen brengen wij in kaart of een gunning rechtmatig is gegaan en welke vervolgstappen u mogelijk kunt nemen. 

Indien gewenst kan ons Team Aanbesteding uw aanbestedingsdocumenten toetsen op relevante wet- en regelgeving. Wij toetsen onder andere of de voorwaarden van een aanbesteding proportioneel zijn, de geschiktheids- en gunningcriteria helder geformuleerd zijn en of een aanbesteding voldoet aan de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit. 

Ook adviseren wij aanbestedende diensten bij het helder formuleren van inkoop- en aanbestedingsbeleid en over toepassing en naleving van het beleid.  

Anderzijds helpen wij inschrijvers die menen dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden. Samen brengen we in kaart of een gunning rechtmatig is gegaan en welke vervolgstappen u mogelijk kunt nemen.  

Een aanbesteding is niets meer dan een middel om in een inkoopbehoefte te voorzien. Wij staan u graag bij met raad en daad en zo nodig in rechte om tot een optimaal resultaat te komen.
Pieter van den Oord
Advocaat, Partner
Bel: 0172-503 250