Arbeidsrecht

De arbeidsomgeving verandert in hoog tempo. Doorlopend vinden wijzigingen in wet- en regelgeving plaats. Flexibele arbeidsvormen worden steeds belangrijker. Onze arbeidsrechtadvocaten hebben tientallen jaren ervaring en zijn strategisch partner voor al uw complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Zij hebben veel ervaring met onder andere ontslagtrajecten, complexe reorganisaties, medezeggenschap, (harmoniseren van) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke issues bij fusies en overnames.

Onze aanpak 

De arbeidsrechtadvocaten van La Gro Geelkerken ondersteunen en ontzorgen u volledig bij complexe en strategische arbeidsrechtelijke vraagstukken. Het team fungeert als sparringpartner en huisadvocaat voor werkgevers. Tot het team behoren ook gespecialiseerde mediators die bij een arbeidsconflict kunnen bemiddelen.  

De dagelijkse ondersteuning vindt vaak op de achtergrond plaats. Wij treden pas op de  voorgrond zodra dat door u gewenst is en/of de kwestie dat vereist. Timing is essentieel in het arbeidsrecht. Daarom handelen wij proactief, scherp, en to the point. We denken buiten de bestaande kaders en dragen altijd praktische oplossingen aan.  

Om uw juridische kennis te verdiepen, delen wij graag die van ons. Dat doen wij door middel van kennissessies, webinars, podcasts, blogs en whitepapers. Zo kunt u altijd op de hoogte zijn van alle recente ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht. 

Uw specialist
Gerard Zuidgeest

Specialist Arbeidsrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Ontslagrecht

  • Medezeggenschap

  • Reorganisatie/herstructurering

  • CAO

  • Ziekte/arbeidsongeschiktheid

  • Werkgeversaansprakelijkheid

  • Ambtenarenrecht

  • Pensioenrecht

  • Statutair directeur

Bij de start van een arbeidsovereenkomst hebben de werkgever en de werknemer vertrouwen in een langdurige samenwerking. Toch is een ontslag soms onvermijdelijk. Wij geven advies en sturen met u naar de gewenste uitkomst.  

In een gratis whitepaper leggen we de basisbeginselen van het ontslagrecht stap voor stap uit en worden veelgestelde vragen uitgebreid beantwoord.  

Medezeggenschap kan op verschillende manieren in uw organisatie worden vormgegeven. Wij ondersteunen u bij het zo praktisch mogelijk vormgeven van de OR-structuur en ontzorgen bij het doorlopen van advies- en instemmings trajecten.  

Ook voor kleinere ondernemingen speelt medezeggenschap een rol. Download onze whitepaper medezeggenschap voor antwoord op veelgestelde vragen van kleinere en middelgrote ondernemingen over medezeggenschap. 

Strategisch gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving, en daar zelfs op voorsorteren, kan veel invloed hebben op de uitkomst van een reorganisatie. Wij helpen sturen en vertellen uw welke mogelijkheden er zijn. Onze advocaten treden regelmatig op als rechterhand van HR-afdelingen om reorganisaties actief te begeleiden en te onderhandelen over een sociaal plan. 

Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme in het arbeidsrecht. Soms is onduidelijk of uw onderneming onder het bereik van een CAO valt. Ook bij fusies en overnames krijgt u te maken met CAO-vraagstukken. Onze arbeidsrechtspecialisten hebben veel ervaring met het onderhandelen, adviseren en procederen over CAO-vraagstukken.   

Als ondernemer kunt u ook te maken hebben met werknemers die langdurig arbeidsongeschikt raken. U bent verantwoordelijk voor het re-integratietraject en de loondoorbetaling, maar ook de werknemer heeft plichten. Wij ontzorgen u bij de juridische aspecten van en ander 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Mocht een werknemer iets overkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dan bent u op basis van de werkgeversaansprakelijkheid veelal aansprakelijk voor de schade. 

Soms is niet duidelijk wat onder de werkgeversaansprakelijkheid valt. Wij kunnen adviseren over uw zorgplicht en staan u bij als sprake mocht zijn van een bedrijfsongeval.  

Het ambtenarenrecht is een rechtsgebied op zich. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren meer gelijk getrokken met werknemers in de private sector. Desondanks is de nodige specifieke wet- en regelgeving van toepassing.  

Ons team Overheid verleent al tientallen jaren juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Het team Arbeidsrecht werkt nauw samen met het team Overheid bij alle rechtspositionele en arbeidsrechtelijke vragen. 

Pensioen levert – zeker bij wijzigingen – de nodige vraagstukken op. Ook is niet altijd helder of u verplicht bent om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Bovendien is het belangrijk dat u op de hoogte bent uw positie in het geval van een fusie of overname. Wij ondersteunen en adviseren u hierbij. 

Voor een statutair directeur gelden andere arbeidsrechtelijke regels dan voor de titulair directeur. Gezien de complexiteit van de rechtspositie van een statutair bestuurder is het verstandig om juridisch advies in te winnen en de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst te laten controleren door een van onze advocaten.   

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Timing is essentieel in het arbeidsrecht.
Het heeft geen zin om vooral te wijzen op moeilijkheden, die zijn er altijd en kent de werkgever ook wel. Het gaat er om het toch goed op te lossen.
Gerard Zuidgeest
Advocaat, Partner

Gerelateerde publicaties

08 november 2021
White paper Medezeggenschap
Met medezeggenschap wordt het personeel betrokken bij de besluitvorming binnen de organisatie. Dit kan ook voor u als ondernemer gunstig zijn: zo weet u wat er speelt op de werkvloer en voelt het personeel zich meer verbonden aan de onderneming. Afhankelijk van het aantal werknemers dat bij u in dienst is, moet een personeelsvergadering, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een ondernemingsraad (OR) worden ingesteld. Deze white paper geeft u een helder antwoord op de veel gestelde vragen omtrent medezeggenschap.
15 november 2021
Er wordt “modern werkgeversgezag” uitgeoefend op de Uber-chauffeur
De Rechtbank Amsterdam heeft op 13 september 2021 geoordeeld dat de Uber-chauffeur werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Uber-chauffeurs hebben volgens de rechtbank te maken met een “modern werkgeversgezag” bij het gebruik van de Uberapp. Dat komt onder meer door het algoritme van de app. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de CAO Taxivervoer van toepassing op de arbeidsverhouding.
08 november 2019
Hoge Raad geeft duidelijkheid: einde aan slapende dienstverbanden
De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijk arrest gewezen in een zaak waarin sprake was van een zogenaamd slapend dienstverband. Eerder heeft mijn kantoorgenoot Gerard Zuidgeest daar al een uitgebreid artikel aan gewijd.
24 oktober 2019
Het recht om onbereikbaar te zijn voor werk
Een primeur in Nederland: in het onderhandelaarsakkoord (uit september 2019) van de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is het recht voor werknemers om onbereikbaar te zijn voor werk opgenomen. Dit houdt in dat werknemers het recht hebben om op hun vrije dag niet te reageren op bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht van een collega of een telefoontje van een leidinggevende.
31 januari 2020
Specialist blijft in dienst van ziekenhuis
Eind december 2019 besteedden EenVandaag en andere media uitgebreid aandacht aan een specialist van het Radboudumc die niet goed zou functioneren als gevolg waarvan de zorg niet aan de kwaliteitseisen zou hebben voldaan. Zowel een interne commissie als de Inspectie Gezondheidszorg doen onderzoek hiernaar. In de tussentijd was de werkgever, het Radboudumc, al overgegaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek. De kantonrechter deed op 20 december 2019 uitspraak.
10 mei 2021
Uitstellen van loonsverhoging vanwege corona, mag dat?
Stel, u heeft een loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld aan uw werknemers. Vanwege de pandemie wordt u als ondernemer getroffen en eigenlijk kan een loonsverhoging er financieel niet uit dit jaar. Mag u dan de loonsverhoging aan uw werknemers uitstellen? Volgens de kantonrechter te Rotterdam mag dat onder bepaalde omstandigheden. In dit blog gaat Kim Diepstraten in op de uitspraak van de kantonrechter en de gevolgen voor ondernemers. De centrale vraag is of de werkgever vanwege financiële omstandigheden, veroorzaakt door de coronapandemie, maatregelen mocht treffen die de arbeidsvoorwaarden van haar personeel raken. Het gaat om de volgende drie maatregelen: Op een later moment invoeren van procentuele loonsverhogingen; Geen opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen over de tweede helft van 2020; Verplicht opnemen van vakantie-uren.
Bel: 0172-503250