Arbeidsrecht

De arbeidsomgeving verandert in hoog tempo. Doorlopend vinden wijzigingen in wet- en regelgeving plaats. Flexibele arbeidsvormen worden steeds belangrijker. Onze arbeidsrechtadvocaten hebben tientallen jaren ervaring en zijn strategisch partner voor al uw complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Zij hebben veel ervaring met onder andere ontslagtrajecten, complexe reorganisaties, medezeggenschap, (harmoniseren van) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke issues bij fusies en overnames.

Onze aanpak 

De arbeidsrechtadvocaten van La Gro Geelkerken ondersteunen en ontzorgen u volledig bij complexe en strategische arbeidsrechtelijke vraagstukken. Het team fungeert als sparringpartner en huisadvocaat voor werkgevers. Tot het team behoren ook gespecialiseerde mediators die bij een arbeidsconflict kunnen bemiddelen.  

De dagelijkse ondersteuning vindt vaak op de achtergrond plaats. Wij treden pas op de  voorgrond zodra dat door u gewenst is en/of de kwestie dat vereist. Timing is essentieel in het arbeidsrecht. Daarom handelen wij proactief, scherp, en to the point. We denken buiten de bestaande kaders en dragen altijd praktische oplossingen aan.  

Om uw juridische kennis te verdiepen, delen wij graag die van ons. Dat doen wij door middel van kennissessies, webinars, podcasts, blogs en whitepapers. Zo kunt u altijd op de hoogte zijn van alle recente ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht. 

Uw specialist
Gerard Zuidgeest

Specialist Arbeidsrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Bij de start van een arbeidsovereenkomst hebben de werkgever en de werknemer vertrouwen in een langdurige samenwerking. Toch is een ontslag soms onvermijdelijk. Wij geven advies en sturen met u naar de gewenste uitkomst.  

In een gratis whitepaper leggen we de basisbeginselen van het ontslagrecht stap voor stap uit en worden veelgestelde vragen uitgebreid beantwoord.  

Medezeggenschap kan op verschillende manieren in uw organisatie worden vormgegeven. Wij ondersteunen u bij het zo praktisch mogelijk vormgeven van de OR-structuur en ontzorgen bij het doorlopen van advies- en instemmings trajecten.  

Ook voor kleinere ondernemingen speelt medezeggenschap een rol. Download onze whitepaper medezeggenschap voor antwoord op veelgestelde vragen van kleinere en middelgrote ondernemingen over medezeggenschap. 

Strategisch gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving, en daar zelfs op voorsorteren, kan veel invloed hebben op de uitkomst van een reorganisatie. Wij helpen sturen en vertellen uw welke mogelijkheden er zijn. Onze advocaten treden regelmatig op als rechterhand van HR-afdelingen om reorganisaties actief te begeleiden en te onderhandelen over een sociaal plan. 

Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme in het arbeidsrecht. Soms is onduidelijk of uw onderneming onder het bereik van een CAO valt. Ook bij fusies en overnames krijgt u te maken met CAO-vraagstukken. Onze arbeidsrechtspecialisten hebben veel ervaring met het onderhandelen, adviseren en procederen over CAO-vraagstukken.   

Als ondernemer kunt u ook te maken hebben met werknemers die langdurig arbeidsongeschikt raken. U bent verantwoordelijk voor het re-integratietraject en de loondoorbetaling, maar ook de werknemer heeft plichten. Wij ontzorgen u bij de juridische aspecten van en ander 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Mocht een werknemer iets overkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dan bent u op basis van de werkgeversaansprakelijkheid veelal aansprakelijk voor de schade. 

Soms is niet duidelijk wat onder de werkgeversaansprakelijkheid valt. Wij kunnen adviseren over uw zorgplicht en staan u bij als sprake mocht zijn van een bedrijfsongeval.  

Het ambtenarenrecht is een rechtsgebied op zich. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren meer gelijk getrokken met werknemers in de private sector. Desondanks is de nodige specifieke wet- en regelgeving van toepassing.  

Ons team Overheid verleent al tientallen jaren juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Het team Arbeidsrecht werkt nauw samen met het team Overheid bij alle rechtspositionele en arbeidsrechtelijke vragen. 

Pensioen levert – zeker bij wijzigingen – de nodige vraagstukken op. Ook is niet altijd helder of u verplicht bent om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Bovendien is het belangrijk dat u op de hoogte bent uw positie in het geval van een fusie of overname. Wij ondersteunen en adviseren u hierbij. 

Voor een statutair directeur gelden andere arbeidsrechtelijke regels dan voor de titulair directeur. Gezien de complexiteit van de rechtspositie van een statutair bestuurder is het verstandig om juridisch advies in te winnen en de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst te laten controleren door een van onze advocaten.   

Bel: 0172-503 250