Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een veelomvattend en dynamisch rechtsgebied. Net als de gezondheidszorg zelf is het rechtsgebied continu in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar ook technische innovaties en ICT projecten roepen veelal complexe vraagstukken op, bijvoorbeeld rondom privacy. Naast wet- en regelgeving over de organisatie van zorginstellingen, zorginkoop, privacy en toezicht, gelden er ook strenge regels voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het team gezondheidsrecht van La Gro Geelkerken adviseert en, waar nodig, procedeert op alle vlakken waar een zorgorganisatie of bedrijf gericht op de zorg of life sciences mee te maken heeft. Van begeleiding bij trajecten bij toezichthouders (IGJ, NZA) tot het opstellen van clinical trial agreements en consortium agreements voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Voor al uw gezondheidsrechtelijke vragen kunt u bij ons team gezondheidsrecht terecht.

Onze aanpak 

Ons team gezondheidsrecht heeft diepgaande sectorkennis en gespecialiseerde juridische kennis van zorgspecifieke wet- en regelgeving. Zij ondersteunen u met hoogwaardig advies, in begrijpelijke taal en met praktische oplossingen. Onze advocaten treden op als sparringspartner en huisadvocaat van cliënten. U krijgt een vast contactpersoon binnen ons team gezondheidsrecht. Indien nodig, wordt er een multidisciplinaire team samengesteld om uw probleem snel en vakkundig aan te pakken.  

Uw specialist
Marleen van den Horst

Specialist Intellectueel eigendom

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)  
 • European Clinical Trial Regulation (ECTR) 
 • de toetsing en procedures van medisch wetenschappelijk onderzoek bij METC’s en de CCMO 
 • het opstellen van clinical trial agreements, consortium agreements en overige contracten 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • patiëntenrechten 
 • de geneeskundige behandelrelatie (Wgbo, goed hulpverlenerschap, informed consent, inzage medisch dossier, geheimhouding etc.) 
 • de Wet publieke gezondheidszorg 
 • de Wet BIG  
 • de Wet zorg en dwang 
 • de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
 • (her)registratie en titelbescherming van beroepsbeoefenaren 
 • bevoegdheden/voorbehouden handelingen

Ons team adviseert, procedeert en begeleidt trajecten en procedures bij: 

 • de IGJ  
 • de NZA, ACM 
 • het College sanering zorginstellingen 
 • het OM 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • de Wtza / AWtza 
 • de Wet marktordening gezondheidszorg 
 • de Zorgverzekeringswet  
 • de Wet langdurige zorg  
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • de Jeugdwet 
 • indicatiestellingen, pgb’s, natura-/restitutiepolissen 
 • tariefregulering en prestaties

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) 
 • het tuchtrecht (wet BIG) 
 • het klachtrecht 
 • incidenten, complicaties en calamiteiten 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • Europese en Nederlandse wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  
 • vergunningsstelsels (bereiding/fabricage, distributie, markttoelating) 
 • voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen 
 • reclame en gunstbetoon 
 • prijsstelling, vergoeding en financiering 
 • Medical Devices Regulation  
 • de Wet op de medische hulpmiddelen 
 • de Geneesmiddelenwet 
 • procedures bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het Europees Medicijn Agentschap (EMA) 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • healthcare governance 
 • de positie van de RvB, RvT/RvC 
 • medezeggenschap van cliëntenraden (Wmcz) 
 • medische staf 
 • de Governancecode zorg 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • disfunctionerende medische specialisten 
 • arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS) 
 • opstellen van samenwerkingsovereenkomsten o.a. tussen MSB’s en ziekenhuizen 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • ontslagtrajecten  
 • arbeidsrechtelijke aspecten rondom (complexe) reorganisaties, fusies en overnames 
 • medezeggenschap van ondernemingsraden
 • arbeidsvoorwaarden en cao’s 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • zorgcontractering 
 • medische aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en/of zorgaanbieders 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • privacy (AVG, uAVG) 
 • handhaving en toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens 
 • intellectueel eigendomsrecht 
 • ICT-recht 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • (zorg)fusies en overnames 
 • jaarrekening en verslaglegging 
 • corporate governance 
 • (bestuurders)aansprakelijkheid 
 • het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden
 • het oprichten van ondernemingen 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • (selectief) inkoopbeleid 
 • aanbestedingen 
 • het opstellen van contracten 

Ons team adviseert, begeleidt en procedeert over: 

 • het kartelverbod 
 • economische machtsposities 
 • aanmerkelijke marktmacht 
 • toezicht van de ACM 

Gerelateerde publicaties

16 februari 2023
Aanpassing beleidsregel voor transacties zorginstellingen voor behoud van zorgvastgoed voor de sociale sector
Op 19 januari 2023 heeft het College sanering zorginstellingen (hierna: “College sanering”) de beleidsregel vervreemding onroerende zaken aangepast na de motie Hijink/Werner van 30 juni 2021. Deze beleidsregel moet ervoor zorgen dat zorgvastgoed beter behouden blijft voor de sociale sector. Als gevolg van de aanpassing van de beleidsregel doen zich verschillende veranderingen voor omtrent de regels voor de verkoop en verhuur van zorgvastgoed, alsmede de vestiging van beperkte rechten hierop.
Michelle Collins 2
Michelle Collins
Advocaat
04 april 2022
European Clinical Trial Regulation
Per 31 januari 2022 is de EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek - European Clinical Trial Regulation (hierna: ECTR) - van toepassing. Deze wetgeving regelt het klinisch onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Unie (en dus ook Nederland). Het doel hiervan is het harmoniseren en vereenvoudigen van onderzoek met geneesmiddelen binnen de EU.
Michelle Collins 2
Michelle Collins
Advocaat
31 maart 2022
De wet toetreding zorgaanbieders
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet brengt verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders met zich mee. Het introduceert tevens een nieuwe vergunningsprocedure dat het huidige toelatingssysteem onder de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) vervangt. Het hoofddoel van de Wtza is een verbetering van de zorgkwaliteit. In deze bijdrage staat Michelle Collins stil bij de belangrijkste verplichtingen uit de Wtza: de meldplicht, de vergunningsplicht, het interne toezicht en de jaarverantwoording.
Michelle Collins 2
Michelle Collins
Advocaat
21 maart 2022
Governancecode Zorg 2022
Per 1 januari 2022 is de Governancecode Zorg 2017 herzien. De reden voor de herziening is onder meer de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: Wbtr) per 1 juli 2021 en de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: Wtza) per 1 januari 2022. In dit artikel licht Michelle Collins drie belangrijke wijzigingen toe.
Michelle Collins 2
Michelle Collins
Advocaat
02 april 2019
Wettelijke, open norm als juridisch medicijn tegen tekortschietende bestuurders & interne toezichthouders in de zorgsector
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben recentelijk in een signaleringsbrief hun zorgen geuit over de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector. Zij roepen op tot de ontwikkeling van een wettelijke, open norm om, onder meer, niet integere bedrijfsvoering en handelen van zorgbestuurders en interne toezichthouders tegen te gaan, teneinde de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Wat betekent dit voor partijen in de zorgsector?
Michelle Collins 2
Michelle Collins
Advocaat
Bel: 0172-503 250