Onteigeningsrecht

Als de overheid uw grond of gebouw nodig heeft voor het algemeen belang, zoals de aanleg van een weg, woonwijk of natuurgebied, dan probeert zij deze van u te verwerven. De overheid laat de hoogte van de schadeloosstelling begroten, dikwijls door een taxatie. Op basis van die begroting krijgt u een aanbod voor een volledige schadeloosstelling ter compensatie van het verlies van uw eigendom of huur- of pachtrechten. Vervolgens zal er onderhandeld worden over de schadeloosstelling als dit eerste aanbod niet acceptabel is. Het is van belang om u in deze fase goed te laten adviseren. U heeft daar wettelijk gezien ook recht op.

Als u het niet lukt om het eens te worden, dan begint de overheid een onteigeningsprocedure. De rechter bepaalt dan uiteindelijk uw schadevergoeding. U bent verplicht om bij deze procedure een advocaat in te schakelen. Wij hebben al tientallen jaren ervaring met onteigening en hebben door de jaren heen vele klanten bijgestaan en geholpen in onteigeningsprocedures. Wij kennen als in het onteigeningsrecht gespecialiseerde advocaten de kneepjes van het vak en weten waar wij op moeten letten, ook omdat wij zowel overheden als onteigenden bijstaan. 

Onze aanpak

 Als u onteigend wordt, is dat zeer ingrijpend. Wij doen er alles aan om u bij te staan en te ontzorgen. Wij bespreken de procedure met u, zodat u weet wat u te wachten staat. Ook onderzoeken wij samen – en in samenspraak met een onteigeningstaxateur – de schadeloosstelling waar u aanspraak op kunt maken en hoe het beste te opereren om zo gunstig mogelijk met de ingrijpende situatie om te gaan. Vervolgens zullen wij u bijstaan in de onderhandelingen en procedures.

Wij werken als team samen, want drie weten meer dan één. Door deze samenwerking krijgt u de beschikking over de deskundigheid van het gehele team, die altijd is gericht op het beste resultaat.

Uw specialist
Coen Verhaegh

Specialist Vastgoedrecht & Huurrecht & Onteigeningsrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Als u met een onteigening te maken krijgt is het zeer zinnig om goed vooruit te denken. Omdat onteigening vaak een langdurige en zeer ingewikkelde aangelegenheid is, waarbij in het begin dikwijls al belangrijke besluiten moeten worden genomen over bijvoorbeeld de te kiezen insteek, is het zeer zinnig in een vroeg stadium (dat is zodra u verneemt dat er plannen bestaan), contact met ons op te nemen, zodat wij samen een plan kunnen gaan maken over hoe te komen tot een wenselijk resultaat.

Het is handig als wij in het begin stadium al overleg hebben over de insteek van de onderhandelingen, om te voorkomen dat standpunten ingenomen worden die later toch niet gunstig blijken te zijn.

Als het niet lukt om minnelijke overeenstemming te bereiken dan vertegenwoordigen wij u in de onteigeningsprocedure. Deze procedure valt uiteen in een bestuursrechtelijke en een civiele procedure. Daarbij is van belang dat de overheid in beginsel verplicht is om de kosten van deskundige bijstand in de onderhandelingen en onteigeningsprocedure volledig te vergoeden (artikel 50 Onteigeningswet), tenzij de gemaakte kosten buitenproportioneel zijn. Daar is niet snel sprake van.

Indien de procedure bij de rechtbank niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kan overwogen worden om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad. Onze cassatiespecialist adviseert u over de kans van slagen van een dergelijke procedure en kan deze procedure voor u voeren.

Artikelen over onteigeningsrecht