Overheid

La Gro Geelkerken treedt op voor ongeveer twintig overheden. Wij beschikken over een brede deskundigheid op alle voor overheden relevante gebieden, waarbij er altijd oog is voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Overheden hebben te maken met verschillende uitdagingen, onder meer op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, toezicht en handhaving, onteigening en overheidsaansprakelijkheid. Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten is vaak sprake van een ingewikkeld samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op voor overheden bij trajecten zoals aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen,grondtransacties, onteigeningen en grondbeleid. Daarbij kunnen ook staatssteunrechtelijke vragen aan de orde zijn. Een andere uitdaging voor overheden is gelegen in de aanpak van ondermijning. Voor veel gemeenten is deze aanpak de laatste jaren een van de speerpunten. Onze specialisten adviseren over toepassing van artikel 13b Opiumwet, de Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), het opleggen van gebiedsverboden en het opstellen van noodbevelen en noodverordeningen. Bij de aanpak van ondermijning is het verzamelen en delen van informatie van groot belang. Hierover adviseren onze privacyspecialisten. Verder is er een toenemende behoefte aan transparantie van de overheid. Recent is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in openbaarheidskwesties en het opleggen van geheimhouding op grond van de Gemeentewet. Daarnaast adviseert ons team over inzageverzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze aanpak

Wij investeren in een langdurige en duurzame samenwerking met de overheden voor wie wij optreden. Binnen het Team Overheid hebben wij specifieke kennis en ervaring met de overheid en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken en praktische oplossingen aan te dragen. Door de verschillende subspecialismen binnen het team kunnen wij u snel en goed adviseren en u adequaat bijstaan in een juridische procedure of onderhandeling.

Kennisdeling

Wij hechten veel waarde aan het actief delen van onze kennis. Zo verzorgen wij een periodieke nieuwsbrief voor overheden. Daarnaast verzorgen wij middels een speciale Academy (de LGGA Academy)  cursussen over uiteenlopende onderwerpen: van een actualiteitencursus omgevingsrecht tot aan het contracteren als overheid. De cursussen kunnen zowel online als inhouse worden verzorgd. Wilt u graag dat wij binnen uw organisatie een cursus verzorgen en/of bent u geïnteresseerd in ons cursusaanbod? Neem contact met ons op.

 

Uw specialist
Hans Turenhout

Specialist Overheid & Vastgoedrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Is een bepaalde ontwikkeling op deze locatie toegestaan? Kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan? Welke eisen kunnen worden gesteld aan open normen in een omgevingsplan? Hoe is dit onder de Omgevingswet geregeld?

Wij beschikken over een multidisciplinair team dat het brede terrein van het omgevingsrecht beheerst. Onze specialisten delen graag hun kennis, treden op als sparringpartner en ondersteunen u in de transitie naar de nieuwe Omgevingswet.

Mag de burgemeester een gebiedsverbod instellen? Wanneer mag een burgemeester een pand sluiten in verband met de aanwezigheid van drugs? Kan een voetbalwedstrijd of ander evenement dat is aangemerkt als veiligheidsrisico verboden worden? Dergelijke overwegingen raken de openbare orde en veiligheid van een stad of regio, liggen maatschappelijk vaak gevoelig en hebben juridische complicaties.

Onze advocaten hebben veel ervaring met en uitgebreide kennis van de regels en bevoegdheden op het gebied van handhaving en veiligheid. Wij adviseren overheden over de meest geschikte strategie en bieden ondersteuning bij juridische procedures.

Als een burger of onderneming de bestuursrechtelijke regels niet naleeft, moet het bevoegd gezag meestal handhavend optreden. De regels en bevoegdheden kunnen verspreid staan in diverse wet- en regelgeving. Dat kan een handhavingsprocedure complex maken.

Onze advocaten helpen u de dynamische en versnipperde regulering van handhaving te begrijpen en correct toe te passen en adviseren u over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en het overgaan tot invordering.

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van ambtenaren steeds meer gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Desondanks is specifieke wet- en regelgeving van toepassing op beslissingen van overheidsinstellingen, zoals het aanstellen, ontslagbesluit, herplaatsingsbesluit, salarisbesluit en disciplinaire maatregelen.

Onze sectie Overheid verleent al tientallen jaren juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Zij weten als geen ander wat er speelt binnen overheidsorganen en kunnen u gericht adviseren over  de rechtspositie van ambtenaren.

Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.
Hans Turenhout
Advocaat, Partner

Gerelateerde berichten

18 september 2023
Exploitatievergunning coffeeshop schaarse vergunning!
De toestemming voor een coffeeshop is juridisch een raar beestje. Een gemeente mag geen vergunning geven voor de verkoop van softdrugs, want die verkoop is eigenlijk verboden en wordt louter "gedoogd". Wel kunnen gemeenten (strikt gezien is het de burgemeester die deze vergunning verleent) exploitatievergunningen verlenen voor de horeca-activiteiten in de coffeeshop. Ten aanzien van de verkoop van softdrugs worden gedoogverklaringen afgegeven.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
03 april 2023
Bestemmingsplan en gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeenten. De mogelijkheden zijn ruimer dan gedacht.
Mag een gemeente gebruik maken van haar privaatrechtelijke eigenaarsbevoegdheden om een planologisch toegelaten woonark uit openbaar vaarwater te verwijderen? Voor die kwestie stond de gemeente Kaag en Braassem. Hans Turenhout en Joran Tromp van LGGA stonden de gemeente bij in de procedure bij de rechtbank en het hof. Martijn Scheltema van Pels Rijcken stond de gemeente bij in de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
08 februari 2023
Einde voor het online gebiedsverbod?
Uitlatingen op online platforms kunnen van grote invloed zijn op de openbare orde. De afgelopen jaren zochten diverse burgemeesters – van Amsterdam, Haarlem, Almere en Utrecht – naar oplossingen om in te kunnen grijpen als er in de ‘online’ wereld wordt opgeroepen tot actie in de ‘fysieke’ wereld. Zo werd geëxperimenteerd met een online gebiedsverbod, waarmee aan iemand (tijdelijk) de toegang wordt ontzegd tot het doen van online uitingen die aanleiding geven tot wanordelijkheden. Het was de vraag in hoeverre een dergelijk online gebiedsverbod juridisch houdbaar is. Op 3 februari 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland daar in een uitspraak duidelijkheid over verschaft.
Anke van de Laar 2
Anke van de Laar
Advocaat
16 januari 2023
Salderen bij parkeren
In omgevingsrechtelijke zaken bestaat veelal discussie over de vraag of in de benodigde parkeerbehoefte wordt voorzien. In haar annotatie voor de STAB gaat mr. Coline Norde in op de vraag wanneer de mogelijkheid tot salderen bestaat, dus in welke gevallen een bestaand tekort aan parkeerplaatsen in mindering kan worden gebracht op de parkeerbehoefte van het bouwplan. Daarnaast staat zij kort stil bij het hanteren van CROW-normen met een bandbreedte en de vraag of het realiseren van parkeerplaatsen in strijd met de bestemming is.
Coline Norde 1
Coline Norde
Advocaat
19 december 2022
Annotatie Omgevingsrecht: Grondentrechter, of toch niet?
Sinds de twee uitspraken van 9 februari 2022 hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak alleen nog voor omgevingsrechtelijke zaken een grondentrechter tussen beroep en hoger beroep. In haar annotatie voor STAB gaat mr. Coline Norde in op de vraag of voldoende duidelijk is wanneer de grondentrechter geldt.
Coline Norde 1
Coline Norde
Advocaat
02 november 2022
Einde aan de bouwvrijstelling, hoe nu verder?
“Bouwvrijstelling stikstof van tafel, maar geen algehele bouwstop” zo kopte het persbericht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) op 2 november 2022 over de tussenuitspraak in de procedure over het project Porthos. Volgens de Afdeling voldoet de bouwvrijstelling stikstof niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dit betekent dat de bouwvrijstelling niet meer gebruikt mag worden voor bouwprojecten. Dit heeft tot gevolg dat per bouwproject opnieuw onderzocht dient te worden wat de gevolgen zijn van stikstofdepositie voor Natura 2000-gebieden. Meer weten over de bouwvrijstelling, het oordeel van de Afdeling en de gevolgen van deze uitspraak voor de bouwsector? Lees dan verder.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
Bel: 0172-503250

Nieuwsbrief van Team Overheid

Wilt u een keer per kwartaal de nieuwsbrief van team Overheid ontvangen? Schrijf u dan in. We nodigen u ook uit voor evenementen.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *