Overheid

La Gro Geelkerken treedt op voor ongeveer twintig overheden. Wij beschikken over een brede deskundigheid op alle voor overheden relevante gebieden, waarbij er altijd oog is voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Overheden hebben te maken met verschillende uitdagingen, onder meer op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, toezicht en handhaving, onteigening en overheidsaansprakelijkheid. Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten is vaak sprake van een ingewikkeld samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op voor overheden bij trajecten zoals aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen,grondtransacties, onteigeningen en grondbeleid. Daarbij kunnen ook staatssteunrechtelijke vragen aan de orde zijn. Een andere uitdaging voor overheden is gelegen in de aanpak van ondermijning. Voor veel gemeenten is deze aanpak de laatste jaren een van de speerpunten. Onze specialisten adviseren over toepassing van artikel 13b Opiumwet, de Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), het opleggen van gebiedsverboden en het opstellen van noodbevelen en noodverordeningen. Bij de aanpak van ondermijning is het verzamelen en delen van informatie van groot belang. Hierover adviseren onze privacyspecialisten. Verder is er een toenemende behoefte aan transparantie van de overheid. Recent is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in openbaarheidskwesties en het opleggen van geheimhouding op grond van de Gemeentewet. Daarnaast adviseert ons team over inzageverzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze aanpak

Wij investeren in een langdurige en duurzame samenwerking met de overheden voor wie wij optreden. Binnen het Team Overheid hebben wij specifieke kennis en ervaring met de overheid en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken en praktische oplossingen aan te dragen. Door de verschillende subspecialismen binnen het team kunnen wij u snel en goed adviseren en u adequaat bijstaan in een juridische procedure of onderhandeling.

Kennisdeling

Wij hechten veel waarde aan het actief delen van onze kennis. Zo verzorgen wij een periodieke nieuwsbrief voor overheden. Daarnaast verzorgen wij middels een speciale Academy (de LGGA Academy)  cursussen over uiteenlopende onderwerpen: van een actualiteitencursus omgevingsrecht tot aan het contracteren als overheid. De cursussen kunnen zowel online als inhouse worden verzorgd. Wilt u graag dat wij binnen uw organisatie een cursus verzorgen en/of bent u geïnteresseerd in ons cursusaanbod? Neem contact met ons op.

 

Uw specialist
Hans Turenhout

Specialist Overheid & Vastgoedrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Is een bepaalde ontwikkeling op deze locatie toegestaan? Kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan? Welke eisen kunnen worden gesteld aan open normen in een omgevingsplan? Hoe is dit onder de Omgevingswet geregeld?

Wij beschikken over een multidisciplinair team dat het brede terrein van het omgevingsrecht beheerst. Onze specialisten delen graag hun kennis, treden op als sparringpartner en ondersteunen u in de transitie naar de nieuwe Omgevingswet.

Mag de burgemeester een gebiedsverbod instellen? Wanneer mag een burgemeester een pand sluiten in verband met de aanwezigheid van drugs? Kan een voetbalwedstrijd of ander evenement dat is aangemerkt als veiligheidsrisico verboden worden? Dergelijke overwegingen raken de openbare orde en veiligheid van een stad of regio, liggen maatschappelijk vaak gevoelig en hebben juridische complicaties.

Onze advocaten hebben veel ervaring met en uitgebreide kennis van de regels en bevoegdheden op het gebied van handhaving en veiligheid. Wij adviseren overheden over de meest geschikte strategie en bieden ondersteuning bij juridische procedures.

Als een burger of onderneming de bestuursrechtelijke regels niet naleeft, moet het bevoegd gezag meestal handhavend optreden. De regels en bevoegdheden kunnen verspreid staan in diverse wet- en regelgeving. Dat kan een handhavingsprocedure complex maken.

Onze advocaten helpen u de dynamische en versnipperde regulering van handhaving te begrijpen en correct toe te passen en adviseren u over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en het overgaan tot invordering.

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van ambtenaren steeds meer gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Desondanks is specifieke wet- en regelgeving van toepassing op beslissingen van overheidsinstellingen, zoals het aanstellen, ontslagbesluit, herplaatsingsbesluit, salarisbesluit en disciplinaire maatregelen.

Onze sectie Overheid verleent al tientallen jaren juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Zij weten als geen ander wat er speelt binnen overheidsorganen en kunnen u gericht adviseren over  de rechtspositie van ambtenaren.

Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.
Hans Turenhout
Advocaat, Partner

Gerelateerde berichten

22 maart 2024
Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting
Nederland heeft te kampen met grote woningnood. Tot 2030 moeten er bijna een miljoen woningen worden gebouwd, waarvan twee derde in de categorie betaalbare huur en koop. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting beoogt het Rijk en de provincies uit te rusten met een aantal nieuwe instrumenten om lokaal te sturen op de bouw van betaalbare woningen en de verdeling van woonruimte. Daartoe voorziet het wetsvoorstel in wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
02 februari 2024
Erfpachtcanon is geen boedelschuld
Faillissementsbeoefenaars herhalen vaak dat de faillietverklaring op bestaande afspraken geen enkele invloed uitoefent. In de praktijk van alledag ligt dit wel wat anders, omdat de faillietverklaring weliswaar geen invloed heeft op de inhoud van de afspraken, maar wel op de wijze waarop die afspraken kunnen worden afgedwongen. Zo kun je toch lelijk buiten spel komen te staan, zoals Groningen Seaports ("GSP") onlangs ondervond na een faillissement van haar erfpachter (HR 19 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:56). Omdat het in Nederland in overwegende mate overheidslichamen zijn die gronden in erfpacht uitgeven, is deze uitspraak ook relevant voor de overheidspraktijk.
Coen Verhaegh
Coen Verhaegh
Advocaat
30 januari 2024
Verplicht de AVG tot het anonimiseren van persoonsgegevens in processtukken?
In onze praktijk wordt geregeld de vraag gesteld of bestuursorganen op grond van de AVG persoonsgegevens in processtukken mogen of zelfs moeten anonimiseren. In dit blog leest u het antwoord.
Anke van de Laar 2
Anke van de Laar
Advocaat
23 januari 2024
De bescherming van melders onder de Wob/Woo
Melders van bijvoorbeeld integriteitsschendingen, strafbare feiten of radicalisering moeten dat kunnen doen in alle anonimiteit. Het algemeen belang is namelijk gediend met het ontvangen van meldingen. Het zwaarwegende belang van openbaarheid van publieke informatie doet daar niet aan af. Voorgaande volgt uit een uitspraak van 17 januari 2024 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).
Jos Pfeifer 1
Jos Pfeifer
Advocaat
12 januari 2024
Wijziging Huisvestingswet 2014
Per 1 januari 2024 is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd. Met de gewijzigde wet is het onder meer mogelijk geworden voor gemeenten om bij het verlenen van huisvestingsvergunningen vaker voorrang te geven aan personen die een maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. Ook mogen gemeenten huisvestingsvergunningen bij voorrang gaan verlenen aan personen met een vitaal beroep. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om betaalbare nieuwbouwkoopwoningen toe te wijzen met een huisvestingsvergunning. Tot slot mogen regels over woonruimtevoorraadbeheer vanaf nu niet alleen met het oog op het voorkomen van schaarste, maar ook met het oog op behoud van leefbaarheid van de omgeving, worden gesteld. Meer weten? Lees snel verder.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
18 september 2023
Exploitatievergunning coffeeshop schaarse vergunning!
De toestemming voor een coffeeshop is juridisch een raar beestje. Een gemeente mag geen vergunning geven voor de verkoop van softdrugs, want die verkoop is eigenlijk verboden en wordt louter "gedoogd". Wel kunnen gemeenten (strikt gezien is het de burgemeester die deze vergunning verleent) exploitatievergunningen verlenen voor de horeca-activiteiten in de coffeeshop. Ten aanzien van de verkoop van softdrugs worden gedoogverklaringen afgegeven.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
Bel: 0172-503 250

Nieuwsbrief van Team Overheid

Wilt u een keer per kwartaal de nieuwsbrief van team Overheid ontvangen? Schrijf u dan in. We nodigen u ook uit voor evenementen.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *