Overheid

La Gro Geelkerken treedt op voor ongeveer twintig overheden. Wij beschikken over een brede deskundigheid op alle voor overheden relevante gebieden, waarbij er altijd oog is voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Overheden hebben te maken met verschillende uitdagingen, onder meer op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, toezicht en handhaving, onteigening en overheidsaansprakelijkheid. Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten is vaak sprake van een ingewikkeld samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op voor overheden bij trajecten zoals aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen,grondtransacties, onteigeningen en grondbeleid. Daarbij kunnen ook staatssteunrechtelijke vragen aan de orde zijn. Een andere uitdaging voor overheden is gelegen in de aanpak van ondermijning. Voor veel gemeenten is deze aanpak de laatste jaren een van de speerpunten. Onze specialisten adviseren over toepassing van artikel 13b Opiumwet, de Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), het opleggen van gebiedsverboden en het opstellen van noodbevelen en noodverordeningen. Bij de aanpak van ondermijning is het verzamelen en delen van informatie van groot belang. Hierover adviseren onze privacyspecialisten. Verder is er een toenemende behoefte aan transparantie van de overheid. Recent is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in openbaarheidskwesties en het opleggen van geheimhouding op grond van de Gemeentewet. Daarnaast adviseert ons team over inzageverzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze aanpak

Wij investeren in een langdurige en duurzame samenwerking met de overheden voor wie wij optreden. Binnen het Team Overheid hebben wij specifieke kennis en ervaring met de overheid en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn in staat om buiten de bestaande kaders te denken en praktische oplossingen aan te dragen. Door de verschillende subspecialismen binnen het team kunnen wij u snel en goed adviseren en u adequaat bijstaan in een juridische procedure of onderhandeling.

Kennisdeling

Wij hechten veel waarde aan het actief delen van onze kennis. Zo verzorgen wij een periodieke nieuwsbrief voor overheden. Daarnaast verzorgen wij middels een speciale Academy (de LGGA Academy)  cursussen over uiteenlopende onderwerpen: van een actualiteitencursus omgevingsrecht tot aan het contracteren als overheid. De cursussen kunnen zowel online als inhouse worden verzorgd. Wilt u graag dat wij binnen uw organisatie een cursus verzorgen en/of bent u geïnteresseerd in ons cursusaanbod? Neem contact met ons op.

 

Uw specialist
Hans Turenhout

Specialist Overheid & Vastgoedrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Omgevingsrecht

  • Openbare orde en veiligheid

  • Toezicht en handhaving

  • Ambtenaren

Is een bepaalde ontwikkeling op deze locatie toegestaan? Kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan? Welke eisen kunnen worden gesteld aan open normen in een omgevingsplan? Hoe is dit onder de Omgevingswet geregeld?

Wij beschikken over een multidisciplinair team dat het brede terrein van het omgevingsrecht beheerst. Onze specialisten delen graag hun kennis, treden op als sparringpartner en ondersteunen u in de transitie naar de nieuwe Omgevingswet.

Mag de burgemeester een gebiedsverbod instellen? Wanneer mag een burgemeester een pand sluiten in verband met de aanwezigheid van drugs? Kan een voetbalwedstrijd of ander evenement dat is aangemerkt als veiligheidsrisico verboden worden? Dergelijke overwegingen raken de openbare orde en veiligheid van een stad of regio, liggen maatschappelijk vaak gevoelig en hebben juridische complicaties.

Onze advocaten hebben veel ervaring met en uitgebreide kennis van de regels en bevoegdheden op het gebied van handhaving en veiligheid. Wij adviseren overheden over de meest geschikte strategie en bieden ondersteuning bij juridische procedures.

Als een burger of onderneming de bestuursrechtelijke regels niet naleeft, moet het bevoegd gezag meestal handhavend optreden. De regels en bevoegdheden kunnen verspreid staan in diverse wet- en regelgeving. Dat kan een handhavingsprocedure complex maken.

Onze advocaten helpen u de dynamische en versnipperde regulering van handhaving te begrijpen en correct toe te passen en adviseren u over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en het overgaan tot invordering.

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van ambtenaren steeds meer gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Desondanks is specifieke wet- en regelgeving van toepassing op beslissingen van overheidsinstellingen, zoals het aanstellen, ontslagbesluit, herplaatsingsbesluit, salarisbesluit en disciplinaire maatregelen.

Onze sectie Overheid verleent al tientallen jaren juridische bijstand aan gemeenten en andere overheden. Zij weten als geen ander wat er speelt binnen overheidsorganen en kunnen u gericht adviseren over  de rechtspositie van ambtenaren.

Wij maken politiek gevoelige en juridisch gecompliceerde afwegingen behapbaar.
Als overheidsadvocaat is kennis van zaken niet voldoende. Je moet gevoel hebben voor politiek en bestuur.
Hans Turenhout
Advocaat, Partner

Gerelateerde berichten

13 september 2021
Drie aandachtspunten Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: moeten de statuten direct worden gewijzigd?
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden. De nieuwe regeling(en) zijn vanaf 1 juli 2021 direct van toepassing. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of statuten direct aangepast moeten worden nu de WBTR in werking is getreden.
02 september 2021
Schaarse marktkraamvergunningen in Nijmegen
In dit blogbericht signaleren we een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over toepassing van de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen.
15 april 2021
Voorlopig geen zienswijze nodig in omgevingsrechtelijke zaken waar de uov van toepassing is
Op 14 april 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een uitspraak gedaan over de toegang tot de bestuursrechter in procedures over besluiten over milieu-aangelegenheden, de zogenoemde “Aarhus-besluiten”. Meer specifiek volgt uit deze uitspraak dat een belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning voorlopig geen zienswijze hoeft in te dienen tegen het ontwerpbesluit om zijn recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’, zo blijkt uit het persbericht bij die uitspraak. Voorlopig biedt deze uitspraak een oplossing voor de praktijk, maar een wetswijziging van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) blijft volgens de Afdeling noodzakelijk. Meer weten? Lees dan verder.
09 juli 2019
Raad van State maakt korte metten met het PAS
Sommige activiteiten, zoals veehouderijen, gaan gepaard met de uitstoot van stikstof. Beschermde natuurgebieden kunnen hier schadelijke gevolgen van ondervinden. Om te beoordelen of voor activiteiten in de nabijheid van beschermde natuurgebieden toestemming kan worden gegeven, werd voorheen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebruikt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS in strijd is met Europese natuurwetgeving.
09 november 2020
Ontbreken van een procesbesluit: achteraf repareren?
Als het college van burgemeester en wethouders een gerechtelijke procedure wil voeren, is daarvoor een procesbesluit vereist. Het ontbreken van een procesbesluit heeft tot gevolg dat het college in een procedure niet-ontvankelijk is. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april 2020 werd ingegaan op het ontbreken van een procesbesluit voor het indienen van incidenteel hoger beroep. Het college heeft het indienen van het incidenteel-hogerberoepschrift achteraf bekrachtigd. Benieuwd wat de Afdeling daarvan vond? Lees dan snel verder.
28 januari 2019
Conclusie Widdershoven: gedoogverklaring is geen besluit
Op woensdag 16 januari jl. heeft Staatsraad Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven een conclusie genomen als bedoeld in artikel 8:12a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) had de A-G gevraagd om een conclusie te nemen over de vraag of een in een aanhangig hoger beroep ter discussie staande 'persoonlijke gedoogbeschikking' met de daaraan verbonden voorwaarden een besluit was. De A-G plaatste de vraag in een breder perspectief en geeft aan wanneer en op welke grond derden en overtreders beroep kunnen instellen tegen gedoogbeslissingen bij de bestuursrechter. Wanneer dat het geval is, wordt in deze bijdrage uiteengezet.
Bel: 0172-503250

Nieuwsbrief van Team Overheid

Wilt u een keer per kwartaal de nieuwsbrief van team Overheid ontvangen? Schrijf u dan in. We nodigen u ook uit voor evenementen.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *