Specialisaties

La Gro Geelkerken richt zich op de dagelijkse juridische dilemma’s van ondernemers, (financiële) instanties en overheden. Stakeholders met tegenstrijdige belangen, arbeidsrelaties die onder spanning staan, leveringen en overeenkomsten waarover discussie ontstaat of uitbreidingsplannen die op grenzen stuiten: de advocaten van La Gro Geelkerken bieden een nieuw perspectief en laten wetten en regels in uw voordeel werken.

Overheid
La Gro Geelkerken treedt op voor ongeveer twintig overheden. Wij beschikken over een brede deskundigheid op alle voor overheden relevante gebieden, waarbij er altijd oog is voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Overheden hebben te maken met verschillende uitdagingen, onder meer op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, toezicht en handhaving, onteigening en overheidsaansprakelijkheid. Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten is vaak sprake van een ingewikkeld samenspel tussen private en publieke partijen. Voor de totstandkoming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of sportpark moeten ontwikkelaars en overheden met elkaar samenwerken. Ons team treedt op voor overheden bij trajecten zoals aanbestedingen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, omgevingsvergunningen,grondtransacties, onteigeningen en grondbeleid. Daarbij kunnen ook staatssteunrechtelijke vragen aan de orde zijn. Een andere uitdaging voor overheden is gelegen in de aanpak van ondermijning. Voor veel gemeenten is deze aanpak de laatste jaren een van de speerpunten. Onze specialisten adviseren over toepassing van artikel 13b Opiumwet, de Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), het opleggen van gebiedsverboden en het opstellen van noodbevelen en noodverordeningen. Bij de aanpak van ondermijning is het verzamelen en delen van informatie van groot belang. Hierover adviseren onze privacyspecialisten. Verder is er een toenemende behoefte aan transparantie van de overheid. Recent is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in openbaarheidskwesties en het opleggen van geheimhouding op grond van de Gemeentewet. Daarnaast adviseert ons team over inzageverzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Lees meer