Mededinging en staatssteun

Bedrijven mogen geen afspraken met elkaar maken die de concurrentie kunnen beperken. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie zien streng toe op een correcte naleving van deze mededingingsregels. Onze gespecialiseerde advocaten mededinging en staatssteun helpen u binnen de grenzen van het mededingingsrecht te blijven. Daarnaast ondersteunen zij overheden bij het correct toepassen van de Wet Markt en Overheid en de Europese staatssteunregels en adviseren zij ondernemers over de potentiële risico’s van staatssteun.

Onze aanpak 

Ons gedreven team mededinging en staatssteun heeft veel ervaring met vaak complexe vraagstukken rondom het mededingingsrecht, de wet Markt en Overheid en staatssteunregels. Zij adviseren over de best te volgen strategie. Dat doen zij praktisch en to the point.  

Om te voorkomen dat de overheid de markt beïnvloedt, moet zij zich aan de staatssteunregels houden. Wij adviseren u over het correct toepassen van de regels en staan voor u klaar als discussie ontstaat over het onrechtmatig verlenen van staatssteun. Ook staan wij klaar voor ondernemers die concurrentie van een overheidsinstelling ervaren.  

Uw specialist
Pieter van den Oord

Specialist Ondernemingsrecht & Aanbestedingsrecht & Mededinging en staatssteun

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Overeenkomsten

  • Handhaving en compliance

  • Concentratiecontrole

  • Staatssteun

  • Wet markt en overheid

In het mededingingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten. Horizontale overeenkomsten zijn afspraken tussen partijen binnen dezelfde bedrijfstak. Verticale overeenkomsten zijn afspraken tussen partijen binnen dezelfde bedrijfskolom, zoals leveranciers en afnemers.  

Wij kunnen u bij alle contractvormen ondersteunen en helpen u binnen de kaders van het mededingingsrecht te blijven. Dat doen wij onder andere door u te helpen met vragen als: welke afspraken mag ik maken met mijn concurrenten bij gezamenlijke inkoop, is het bij gezamenlijke productie mogelijk om afspraken te maken om elkaar niet te beconcurreren, valt onze overeenkomst binnen de kaders van de groepsvrijstelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en mag ik informatie uitwisselen met mijn concurrenten? 

Uiteraard staan wij ook voor u klaar als u samenwerkt met distributeurs en afnemers. Wij leggen graag aan u uit welke afspraken u wel en niet mag maken, brengen in kaart of de afspraken in uw franchiseovereenkomst in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en adviseren over wat u als branchevereniging wel en niet mag adviseren aan leden.  

Overtreding van de mededingingsregels kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade, bestuurdersaansprakelijkheid en schadevergoedingsprocedures. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Het is niet altijd even duidelijk of een afspraak wel of niet tegen de regels is. Wij helpen u helder te krijgen hoe u overtredingen van het mededingingsrecht binnen uw organisatie kunt voorkomen.   

Daarnaast staan wij voor u klaar als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek start naar uw onderneming. Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren over de te nemen stappen. Ook begeleiden wij u als u een klacht wilt indienen bij de ACM of Europese Commissie over een concurrent die zijn machtspositie misbruikt.

Fusies, overnames en joint ventures boven een bepaalde omvang moeten ter goedkeuring aan een mededingingsautoriteit voorgelegd worden. Die toetst of dit niet zal leiden tot een beperking van de concurrentie. Of goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt en/of de Europese Commissie nodig is, is afhankelijk van de omzet van de bij de fusie of overname betrokken ondernemingen. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen. Daarnaast staan wij voor u klaar als u bezwaar wilt maken tegen de fusie of overname van concurrenten.  

Staatssteun voorkomt oneerlijke concurrentie doordat de overheid een onderneming bevoordeelt, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, garantie, optie, grondtransactie, geldlening en belastingen. Een overeenkomst in strijd met de staatssteunregels leidt in beginsel tot nietigheid van de afspraken. Dat kan ertoe leiden dat jaren na het sluiten van een overeenkomst, ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan met schade voor alle betrokken partijen. De Europese Commissie controleert in de eerste plaats de uitvoering van staatssteun, maar ook bij de civiele rechter wordt geprocedeerd over (de gevolgen van) onrechtmatige staatssteun.  

Wij helpen zowel overheden als ondernemers met praktische adviezen over de staatssteunregels. Zo brengen wij voor u in kaart of u een voorgenomen steunmaatregel moet melden bij de Europese Commissie en adviseren hoe u onrechtmatige staatssteun en overcompensatie voorkomt.  

Voor ondernemers brengen wij de mogelijke risico’s van staatssteun in kaart en staan wij u bij als u vermoedt dat een concurrent onrechtmatige staatssteun heeft ontvangen

Het doel van de wet Markt en Overheid is om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen als zij economische activiteiten uitvoert. De wet omschrijft een aantal gedragsregels waaraan de overheid moet voldoen als zij met ondernemers concurreert. Deze regels gelden voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en samenwerkingsverbanden tussen overheden.  

Wij helpen overheden met het correct toepassen van deze gedragsregels en staan ondernemers bij als zij vermoeden dat sprake is van oneerlijke concurrentie door de overheid.   

Mededinging en Staatssteun komt vaak neer op compliance. De (financiële) gevolgen van niet voldoen aan regelgeving zijn enorm en de belangen zijn groot. Het is een uitdaging om op creatieve en praktische wijze invulling te geven aan de strikte kaders. Ik ga die uitdaging graag met u aan.
Pieter van den Oord
Advocaat, Partner

Gerelateerde publicaties

27 januari 2022
ACM legt Apple last onder dwangsom op voor misbruik machtspositie
De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2021 een uitspraak gedaan over een last onder dwangsom die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is opgelegd aan Apple. De last onder dwangsom is door de Rechtbank grotendeels in stand gehouden, en verplicht Apple om onredelijke voorwaarden te wijzigen die worden gesteld voor datingappaanbieders voor gebruik van de Apple App Store. Het besluit dat ten grondslag ligt aan deze dwangsommen is in augustus 2021 al genomen, maar door de in kort geding gestelde eis van Apple om het besluit van de ACM niet openbaar te maken, was voor publicatie eerst toestemming van de rechter vereist.
24 mei 2022
Herziene groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtlijnen voor verticale overeenkomsten
De Europese Commissie heeft op 10 mei 2022 een herziene groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten gepubliceerd in het kader van de toepassing van het kartelverbod uit artikel 101 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze groepsvrijstelling gaat gepaard met nieuwe richtlijnen voor de interpretatie van verticale overeenkomsten. Volgens de Commissie zijn de nieuwe documenten aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie van de groepsvrijstelling (nr. 330/2010) hebben voorgedaan op de interne markt, met name op het gebied van digitalisering. Wat de veranderingen in de herziene groepsvrijstelling en de nieuwe richtlijnen inhouden, leest u in dit artikel.
25 juli 2022
Invloed van Russische sancties op zakendoen
Sinds de Russische inval op Oekraïne, zijn door de Europese Unie (EU) zes sanctiepakketten tegen Rusland aangenomen. Deze sancties zijn bedoeld om het vermogen van de Kremlin om de oorlog te financieren, te verzwakken en economische en politieke kosten te veroorzaken voor de Russische politieke elite welke verantwoordelijk is voor de invasie. Bovendien zijn tegen Belarus sancties aangenomen vanwege betrokkenheid bij de invasie op Oekraïne. Naast de gesanctioneerde landen, ervaren ook ondernemers in heel Europa gevolgen van de sancties. Dit geldt onder andere voor ondernemers die actief zijn op het gebied van (in)directe import of export van goederen en diensten van of naar Rusland en Belarus. Door de sancties is een stop gezet op import en export van een groot aantal goederen en diensten, op straffe van boetes. In dit bericht zetten wij voor u uiteen wat de sancties inhouden en hoe (onbewuste) strijdigheid met de sancties kan worden voorkomen.
06 januari 2020
Zzp'ers opgelet: collectieve prijs- en tariefafspraken onder bepaalde voorwaarden door de ACM toegestaan
De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft onlangs een definitieve leidraad gepubliceerd op basis waarvan zzp’ers in vier gevallen de mogelijkheid hebben om collectief afspraken te maken over tarieven en andere voorwaarden. Dit is een uitzondering op de regel nu prijsafspraken in beginsel op grond van de Mededingingswet verboden zijn. De cao voor architectenbureaus die onlangs algemeen verbindend is verklaard, is een voorloper daarop, want daarin is als eerste cao een zzp-minimumtarief afgesproken.
Bel: 0172-503250