Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is een omvangrijk rechtsgebied waarin vele deelbelangen en deelaspecten een rol spelen. De vastgoed advocaten van La Gro Geelkerken zijn thuis in de wereld van onroerend goed. Onze advocaten staan onder andere aannemers, architecten, bouwbegeleiders, overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en toeleveranciers bij en voorzien hen van deskundig advies over bijvoorbeeld algemene voorwaarden, contract- en samenwerkingsvormen en bouwarbitrages. Ook vastgoedondernemers kunnen bij ons terecht met al hun vragen over koop en verkoop, huur en verhuur, (erf)pacht, appartementsrechten en aanneming van werk.

Onze aanpak

Het team Vastgoed is gespecialiseerd in alle aspecten van het commercieel vastgoed en staat u van begin tot eind bij. Van de transactie tot en met de daadwerkelijke afwikkeling. Samen met u bepalen wij de juiste aanvliegroute, gebaseerd op onze juridische expertise en diepgaande kennis van de vastgoedmarkt. 

Wij denken proactief met u mee, dragen pragmatische oplossingen aan en zijn alert op valkuilen en blinde vlekken. Veelal op de achtergrond, waar nodig op de voorgrond tot aan de Raad van Arbitrage of de civiele rechter.

Uw specialist
Arjen Doelman

Specialist Vastgoedrecht & Overheid

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Koop en verkoop

  • Huurrecht

  • Bouwrecht

  • Aanbestedingen

  • Appartementsrechten

Wij begeleiden vastgoedondernemers bij de koop en verkoop van onroerend goed. Van het opstellen of beoordelen van een koopovereenkomst, het formuleren van ontbindende en opschortende voorwaarden tot aan het oplossen van geschillen.

Huurrecht is een dynamisch rechtsgebied dat zich enerzijds kenmerkt door toepassing van dwingendrechtelijke regels en anderzijds contractvrijheid. Het is een aparte tak van sport binnen het vastgoedrecht. Daarom beschikken wij over een gespecialiseerd huurrecht team. Zij kennen de spelregels als geen ander en voorzien u van gedegen en specialistisch advies over onder andere verhuurmogelijkheden, opstellen en beoordelen van huurcontracten, rechten en plichten bij huurprijswijzigingen en gebiedsontwikkeling en onteigening.

De bouw is een veelzijdige wereld die gepaard gaat met complexe juridische regelgeving. Wij staan in elke fase van een bouwproject voor u klaar. We adviseren over contracten en onderhandelingen en staan voor u klaar in conflictsituaties.

Wanneer u een bouwproject wilt aanbesteden, moet u doorgaans voldoen aan strikte procedures. Ons speciale Aanbesteding team begeleidt de volledige aanbestedingsprocedure. We adviseren over de inrichting van uw aanbesteding, kijken mee bij het beantwoorden van vragen van inschrijvers in een Nota van Inlichting en begeleiden bij het opstellen van contracten met gegadigden of inschrijvers.

Wanneer u een gebouw op splitst om hier appartementen van te maken, krijgt u te maken met het appartementsrecht. Hoe het gebouw is opgesplitst in appartementsrechten, moet u beschrijven in een splitsingsakte. Daarnaast moeten de rechten en plichten van individuele appartementseigenaren worden geformuleerd. Bovendien krijgt u te maken met een Vereniging van Eigenaren.

Wij ondersteunen u bij het correct vastleggen van het appartementsrecht en maken u wegwijs in de rechten, plichten en mogelijkheden van een Vereniging van Eigenaren.

Samen de juiste aanvliegroute bepalen.
Als vastgoed advocaat moet je praktisch ingesteld zijn en nooit de commerciële belangen van de partijen uit het oog verliezen.

Gerelateerde publicaties

07 april 2020
De betrouwbaarheid van de openbare registers
Het toepassingsbereik van artikel 3:301 lid 2 BW (vonnis treedt in plaats van een leveringsakte). De Hoge Raad legt uit. Terwijl de coronacrisis momenteel onze volledige aandacht heeft en verdient, heeft de Hoge Raad op 27 maart jl. - contrair aan de conclusie van de advocaat-generaal - een arrest gewezen, dat ook in deze tijd onze aandacht verdient.[1] In het arrest wordt het belang van de betrouwbaarheid van de openbare registers benadrukt en wordt ingegaan op het toepassingsbereik van de sanctie van niet-ontvankelijkheid op grond van artikel 3:301 lid 2 BW.
21 juni 2021
Moeten adviseurs waarschuwen over de gevolgen van een tegenvoorstel?
Welke eisen worden gesteld aan een juridisch adviseur die een partij bijstaat in de onderhandelingen over een minnelijke verwerving om een onteigening te voorkomen? In bepaalde gevallen kan de juridisch adviseur aansprakelijk zijn als er niet is gewaarschuwd voor het risico van het doen van een tegenvoorstel tegen een eindbod. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.
21 februari 2019
Onder- en overwaarde: het speelveld tussen beslag en hypotheek
Als een schuldeiser niet betaald wordt, vormt beslag leggen op vastgoed vaak een aantrekkelijke optie. Maar wat als er al een hypotheek op het pand is gevestigd? En wat als het pand onder water staat?
23 december 2019
Afwijzen van verzoek tot huurprijsverlaging kan leiden tot huuropzegging
Op dit moment moet bij een akkoord buiten surseance van betaling of faillissement iedere schuldeiser afzonderlijk instemmen en staat als hoofdregel voorop dat iedere schuldeiser een rechtmatig belang heeft bij het verlangen van 100% betaling op zijn vordering. Dit bemoeilijkt de kans van slagen van een onderhands akkoord. De WHOA moet daarin verbetering aanbrengen door, kort gezegd, niet langer instemming van alle schuldeisers te eisen. Het wetsvoorstel is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.
12 december 2019
VvE-recht: verbodsbepaling verhuur in Huishoudelijk Reglement is nietig
In overeenstemming met het arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 9 mei 2019 beslist ook de kantonrechter dat een principiële beperking van het gebruiksrecht van een appartementsrecht in het Huishoudelijk Reglement nietig is. In het arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch was sprake van een algeheel verbod op het houden van honden en katten in privégedeelten van het appartement. In ons geval betrof het een verbod om het appartement te mogen verhuren.
02 augustus 2022
Waarschuwingsplicht bij meerwerk
Op de aannemer rust op grond van artikel 7:755 BW een waarschuwingsplicht bij meerwerk. De aannemer moet de opdrachtgever tijdig wijzen op de noodzaak van de uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. Deze waarschuwingsplicht geldt niet in het geval de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen (de zogenoemde “tenzij-clausule”).
Bel: 0172-503250