Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
10 augustus 2017

Is uw wederpartij failliet? Gebruik uw retentierecht!

Er wordt vaak gedacht dat er niets meer te halen valt als een debiteur failliet gaat, maar dat gaat niet altijd op. Een retentierecht kan een sterk middel zijn om nog betaling te krijgen op openstaande facturen. Het retentierecht vervalt namelijk niet in faillissement. De curator heeft weliswaar de bevoegdheid om de zaak alsnog op te eisen, maar dat gegeven betekent niet dat u als schuldeiser met retentierecht geen sterke positie kunt hebben.

Het retentierecht is het recht om eigendommen van de schuldenaar niet aan hem (of aan de curator) af te geven, zolang er niet is betaald voor de verrichte prestatie of geleverde inspanning. Het meest treffende voorbeeld is dat van de garage, die de auto niet aan de eigenaar hoeft terug te geven als de reparatie niet is betaald. De garage kan dan het retentierecht inroepen.

Recent geschil
Bij het Gerechtshof Den Haag [1] lag onlangs een geschil voor, waarbij een schuldeiser van een kraanontwerper- en producent onderdelen voor die kranen onder zich had. De curator verkocht na faillissement de activa van het kraanbedrijf, inclusief lopende opdrachten voor het bouwen van kranen en onderdelen voor de kranen. De faillissementskoper zag zich vervolgens geconfronteerd met het feit dat een deel van die onderdelen bij de schuldeiser lag, die zich beriep op zijn retentierecht en afgifte weigerde met de mededeling dat hij eerst betaling van zijn facturen wilde ontvangen.

Beroep
De faillissementskoper en de curator voorzagen deze houding van de schuldeiser en zijn daarom overeengekomen dat de curator een beroep zou doen op art. 60 lid 2 van de Faillissementswet. Dit artikel brengt de bevoegdheid van de curator om de op basis van het retentierecht teruggehouden zaken op te eisen en te verkopen als dat in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. De curator heeft hiervoor wel machtiging van de rechter-commissaris nodig. Wordt die machtiging verkregen, dan kan de curator de zaken opeisen en is de retentor verplicht de zaken af te geven. De retentor behoudt in dat geval weliswaar voorrang op de verkoopopbrengst, maar moet wel de betaling van de boedelvorderingen, zoals het salaris van de curator en overname loonverplichtingen voor werknemers, voor laten gaan.

Strategie schuldeiser
Vanwege deze weinig aantrekkelijke optie heeft de schuldeiser in deze kwestie een andere strategie gekozen. De schuldeiser heeft geen gehoor gegeven aan het schriftelijke verzoek van de curator om de onderdelen af te geven, maar is het gesprek aangegaan met de faillissementskoper. Daardoor heeft de curator pas op de plaats gemaakt en is hij geen kort geding tot afgifte gestart. Uiteindelijk heeft de faillissementskoper aan de schuldeiser een bankgarantie verstrekt, waarna deze alsnog de kraanonderdelen heeft afgegeven aan de faillissementskoper. Deze gang van zaken heeft wel de nodige vertraging opgeleverd, waardoor de faillissementskoper de overgenomen opdracht niet op tijd af kon maken en zich op het standpunt stelde, dat de schuldeiser met de uitoefening van zijn retentierecht onrechtmatig heeft gehandeld.

Retentierecht loont
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat van onrechtmatigheid niet (zondermeer) sprake is. De schuldeiser mocht ook in faillissement zijn retentierecht inroepen en betaling van alle openstaande vorderingen verlangen voordat hij tot afgifte overging. De faillissementskoper had zijn pijlen maar op de curator moeten richten om de zaken te laten opeisen. Nu hij dit niet heeft gedaan kan de schuldeiser niet worden verweten dat hij door het inroepen van het retentierecht onrechtmatig heeft gehandeld.

Deze uitspraak leert dat het in faillissement weldegelijk kan lonen een beroep te doen op het retentierecht om daarmee in een gunstigere positie te komen dan wanneer slechts een vordering ter verificatie in het faillissement wordt ingediend.

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sectie Arbeidsrecht van La Gro Advocaten, mr. Angela Mekes, telefoonnummer 0182 - 518433, e-mail: amekes@lagrolaw.nl.[1] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2049