Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
20 augustus 2015

Procedures tegen de Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

TenneT en Liander hebben plannen om het energienetwerk in de Kop van Noord Holland uit te breiden. Het gaat om de aanleg van ondergrondse 150kV-kabelverbindingen en de bouw van transformatorstations. Eigenaren, pachters, huurders etc. (hierna: "rechthebbenden") van gronden en opstallen waar de netuitbreiding op is voorzien, worden met allerlei procedures geconfronteerd. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij de verschillende procedures die (kunnen) samenhangen met de realisering van de netuitbreiding voor u op een rijtje gezet.


De diverse procedures


1. Provinciaal inpassingsplan

Om te beginnen moet bepaald worden waar de nieuwe 150kV-verbinding wordt aangelegd. Het tracé is vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan, maar wordt door de Provincie Noord-Holland opgesteld in plaats van door de gemeente. Het Inpassingsplan vormt de planologische onderlegger voor de aanleg van de netuitbreiding.

Het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan 'Netuitbreiding Kop van Noord-Holland' (hierna: het "Inpassingsplan") is van 23 februari t/m 7 april 2015 ter inzage gelegd. Gedurende die periode kon een ieder daar zienswijzen tegen indienen. Naar verwachting zal het Inpassingsplan in het najaar worden vastgesteld. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij géén zienswijze naar voren hebben gebracht kunnen vervolgens tegen het vastgestelde Inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "ABRvS").

Als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp en u na de vaststelling beroep wilt instellen tegen het Inpassingsplan, dan kunnen wij u hierin bijstaan. Informeer bij ondergetekenden naar de mogelijkheden.

2. Diverse vergunningen

Om de 150 kV-verbinding te kunnen aanleggen moeten TenneT en Liander diverse vergunningen verkrijgen van diverse instanties. Te denken valt aan watervergunningen en omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouwen, aanleggen of veranderen van uitritten, kappen, etc.

Om te beginnen zullen ontwerpbesluiten voor deze vergunningen ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u zienswijzen over de ontwerpbesluiten kenbaar maken. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten, kunnen vervolgens tegen één of meer van de genomen besluiten beroep instellen bij de ABRvS.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een zienswijze of het instellen van beroep. Ook kunnen wij adviseren over de kans van slagen van een beroepsprocedure.

3. Zakelijke recht overeenkomst

Los van de vergunningen zullen TenneT en Liander ook toestemming moeten krijgen van de rechthebbenden om op hun gronden de 150 kV-verbinding aan te mogen leggen. Daarbij zullen TenneT en Liander een aanbod moeten doen ter vergoeding van schade die het gevolg is van de belemmering die de rechthebbende ondervindt in het gebruik van zijn gronden (plus opstallen). In verband daarmee zal een zakelijk recht overeenkomst (hierna: "ZRO") worden aangeboden. In deze ZRO is onder meer de vestiging van een opstalrecht ex artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

Wij adviseren u graag over het al dan niet sluiten van een ZRO, en de (hoogte van de) aangeboden vergoeding.

4. Gedoogplicht

Als u het niet eens wordt over de inhoud van de aanbieding en/of de ZRO, dan kunnen TenneT en Liander aan de Minister van I&M verzoeken om een gedoogplicht aan de rechthebbende op te leggen. Op grond van de gedoogplicht kan de rechthebbende worden verplicht te gedogen dat de hoogspanningsverbinding op zijn grond wordt aangelegd en in stand gehouden. De rechthebbende houdt daarnaast het recht op schadevergoeding, waarover hierna meer.

Als een aanvraag tot een gedoogplicht wordt ingediend, start het ministerie van I&M een voorbereidingsprocedure. Indien de Minister vervolgens besluit tot oplegging van een gedoogplicht, dan staat tegen het besluit van de Minister beroep open bij de ABRvS. In spoedeisende gevallen dient niet alleen een beroepschrift maar tevens een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend om te voorkomen dat de rechthebbende reeds werken of werkzaamheden op zijn terrein moet gedogen voordat de ABRvS een uitspraak op het beroep doet.

Een gedoogplicht mag alleen worden opgelegd als de belangen van de rechthebbenden redelijkerwijs niet onteigening vorderen. Dit betekent dat TenneT moet overgaan tot onteigening als de inbreuk zo groot is dat er weinig gebruiksmogelijkheden overblijven voor de rechthebbende.

Mocht u met een gedoogplichtprocedure of een onteigeningsprocedure geconfronteerd worden, dan kunnen wij u hierin bijstaan. Informeer bij ondergetekenden naar de mogelijkheden.

5. Schadevergoeding

De rechthebbende heeft op grond van artikel 1 en artikel 14.1 Belemmeringenwet privaatrecht (hierna: "Bp") recht op een volledige schadevergoeding. Dit betekent dat de rechthebbende recht heeft op (eenmalig) vergoeding van vermogensschade, waaronder de waardevermindering die zijn perceel als gevolg van de 150 kV-verbinding ondergaat. Daarnaast heeft de rechthebbende recht op vergoeding van inkomensschade en van exploitatienadeel (jaarlijks). Verder heeft de rechthebbende recht op allerhande bijkomende kosten, zoals de vergoeding van kosten van deskundige en juridische bijstand.

Indien u het met TenneT en Liander over de hoogte van de schadevergoeding niet eens wordt, zult u om een schadevergoeding op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht te krijgen een procedure bij de kantonrechter dienen te starten. Wij kunnen een dergelijke procedure voor u voeren.

6. Planschade

Los van een vergoeding op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht is het mogelijk vergoeding van Inpassingsplan moeten binnen vijf jaar nadat het plan onherroepelijk is geworden een verzoek om vergoeding van planschade indienen. Een verzoek om planschade moet ingediend worden bij het college van B&W van de plaats waar de onroerende zaak is gelegen. Wij kunnen een planschadeverzoek voor u opstellen en indienen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Marije van Amersfoort. Zij staat u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.