9 augustus 2018

Borgtocht geen wederkerige overeenkomst met alle gevolgen van dien

Een borgtochtovereenkomst is geen wederkerige overeenkomst. Het is een eenzijdige overeenkomst waarbij de borg zich heeft verbonden jegens de schuldeiser, zonder dat daar een prestatie van de schuldeiser tegenover staat. Zo benadrukt de Hoge Raad in het Wave/ABN AMRO arrest van 15 juni jl. Het gevolg is dat de borg in principe de borgtochtovereenkomst niet kan ontbinden. Dat kan echter wel anders zijn als de schuldeiser verplichtingen is aangegaan jegens de borg die in zodanig verband staan tot de borgtochtovereenkomst dat sprake is van een rechtsbetrekking die strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties.

Borgtochtovereenkomst

De borgtochtovereenkomst – geregeld in titel 14 van Boek 7 BW – is een bijzondere overeenkomst waarbij de borg zich jegens de schuldeiser heeft verbonden tot het nakomenvan een verbintenis van een derde, de hoofdschuldenaar. De borg is dus niet aansprakelijk voor zijn eigen schuld, maar voor andermans schuld. Is de hoofdschuldenaar in verzuim dan kan de borg worden aangesproken door de schuldeiser.

Wave/ABN AMRO

In het Wave/ABN AMRO arrest benadrukt de Hoge Raad dat de borgtochtovereenkomst een eenzijdige overeenkomst is. Alleen de borg neemt een verbintenis op zich. Daar staat dus geen tegenprestatie van de schuldeiser tegenover. Dit laat echter onverlet dat de schuldeiser bepaalde verplichtingen in acht moet nemen jegens de borg. Zo dient de schuldeiser zich te onthouden van gedragingen die ten koste van de borg afbreuk doen aan de rechten waarin hij mag verwachten te worden gesubrogeerd (art. 6:154 BW

De borg kan schadevergoeding vorderen indien deze verplichtingen worden geschonden, maar kan in principe niet de borgtochtovereenkomst ontbinden. De Hoge Raad laat de deur echter wel op een kier. In het geval dat de schuldeiser bepaalde verplichtingen is aangegaan jegens de borg, die in zodanig verband staan tot de borgtochtovereenkomst dat sprake is van een rechtsbetrekking die strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties, kan dit anders zijn. Worden de verplichtingen geschonden dan kan de borg wel een beroep doen op ontbinding. De Hoge Raad laat in het midden wanneer daarvan sprake is. Overigens concludeerde de Hoge Raad in het onderliggende geval dat hiervan geen sprake was, zodat de vordering tot ontbinding van de borgtochtovereenkomst werd afgewezen.

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust contact op nemen met uw contactpersoon van onze sectie Ondernemingsrecht of mr. drs. Jan Spanjaard via telefoonnummer 0172 - 503228 of per e-mail jspanjaard@lagrolaw.nl.