30 oktober 2017

Nieuwe wetgeving sanering schulden: WHOA!?

Op 5 september 2017 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een internetconsultatie opengesteld voor de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).

De WHOA bevat een regeling voor een onderhands (dwang)akkoord, dat onder omstandigheden tegen de wil van schuldeisers en aandeelhouders kan worden opgelegd. De voorgestelde regeling kan worden toegepast bij ondernemingen die wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar vanwege een te zware schuldenlast toch insolvent dreigen te raken.

Door middel van een akkoord kunnen de rechten van schuldeisers en aandeelhouders worden gewijzigd. Daarbij kunt u denken aan een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, een dept for equity swap of aanpassing van leningsvoorwaarden. Daarnaast bevat het concept van het wetsvoorstel een mogelijkheid om toekomstige verplichtingen uit lopende overeenkomsten te herstructureren. Kort gezegd, kan de ondernemer zijn contractspartij voor de keuze stellen: óf de overeenkomst beëindigen, óf aanpassen. Het akkoord kan alle schuldeisers en aandeelhouders betreffen, maar ook slechts een bepaalde groep (klasse) van schuldeisers.

Schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd, zijn gerechtigd om daarover te stemmen. Een klasse van schuldeisers stemt in met het akkoord, indien het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste 2/3de vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen, behorend tot schuldeisers die binnen de klasse een stem hebben uitgebracht. Niet verschenen schuldeisers tellen voor dit quorum niet mee en kunnen een akkoord daardoor niet verstoren.

Het wetsvoorstel bevat zogenaamde ‘cram down-bepalingen’. Dit houdt in dat schuldeisers tegen hun wil kunnen worden gebonden aan een akkoord. Indien alle klassen hebben voorgestemd, kan een tegenstemmende schuldeiser worden gebonden aan het akkoord en wel door homologatie daarvan. Homologatie vindt plaats door de rechter. Homologatie kan worden geweigerd, als de schuldeiser op basis van het akkoord rechten zou krijgen die een lagere waarde hebben dan de betaling die hij naar verwachting zou ontvangen bij vereffening van het vermogen van de ondernemer in moeilijkheden na een faillissement.

Zelfs indien een klasse van schuldeisers heeft tegen gestemd, kan deze toch door de rechter aan een akkoord worden gebonden. In dat geval gelden aanvullende voorwaarden voor het akkoord. Eén van deze voorwaarden is dat een schuldeiser onder het akkoord in ieder geval zijn aandeel in de reorganisatiewaarde moet ontvangen.

In 2014 is het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II geconsulteerd, waarin ook een regeling voor een onderhands akkoord was opgenomen. Naar aanleiding van de ingekomen reacties op deze eerder gehouden consultatie is de concept-wettekst aangepast. De WHOA bevat een vergaande regeling om bestaande schulden en lopende overeenkomsten te herstructureren. De kans dat dit wetsvoorstel of een andersoortige regeling omtrent het akkoord in de toekomst onderdeel zal uitmaken van onze wetgeving is zeer groot, aangezien de Europese Commissie reeds een ontwerp heeft gemaakt van een richtlijn aan alle lidstaten om een regeling voor een akkoord ter voorkoming van faillissement in nationale wetgeving te introduceren.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, kunt u contact opnemen met mr. drs. G. Barendregt (0182 – 518433 of gbarendregt@lagrolaw.nl).